Leveringen - 444211-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Plovdiv: Warmteterugwinningsuitrusting

2018/S 196-444211

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„EVN Balgariya Toplofikatsiya“ EAD
115016602
ul. „Hristo G. Danov“ No. 37
Plovdiv
4000
Bulgarije
Contactpersoon: Elena Margenova
Telefoon: +359 32334590
E-mail: elena.margenova@evn.bg
Fax: +359 32278502
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.evn.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_TP_170.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации по обособени позиции

Referentienummer: 170-TP-18-TM-Д-З
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44622100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации по обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Материали и консумативи за ремонт на вътрешни инсталации“,

— обособена позиция 2 „Материали и консумативи за изграждане на вътрешни инсталации“.

Целта на настоящата процедура е да бъдат закупени и доставени тръби, фитинги, съоръжения и консумативи, с които да бъдат подменяни физически и морално амортизирани съоръжения на отоплителни системи, както и изграждането на нови такива

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 207 435.57 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации по обособени позиции

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44622100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Склад на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, намиращ се в гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 236

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации по обособени позиции

Материалите са групирани по типов признак, с прогнозни, необвързващи количества за период от 2 години, както следва:

1. тръби, стоманени, черни и поцинковани — 1 800 м.л;

2. фитинги, поцинковани и на заварка — 2 100 бр.;

3. спирателна и предпазна арматура — 1 200 бр.;

4. разширителни съдове — 50 бр.;

5. консумативи:

5.1. електроди — 400 кг;

5.2. дискове за ъглошлайф — 1 200 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации по обособени позиции

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44622100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Склад на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, намиращ се в гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 236

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации по обособени позиции

Материалите са групирани по типов признак, с прогнозни, необвързващи количества за период от 2 години, както следва:

1. тръби, стоманени, черни и поцинковани — 1 800 м.л;

2. фитинги, поцинковани и на заварка — 2 100 бр.;

3. спирателна и предпазна арматура — 1 200 бр.;

4. разширителни съдове — 50 бр.;

5. консумативи:

5.1. електроди — 400 кг;

5.2. дискове за ъглошлайф — 1 200 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 119-271653
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4600004800
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Павирани“ ЕООД
200281446
жк „Тракия“ до бл. 46
Пловдив
4000
Bulgarije
Telefoon: +359 32681757
E-mail: pavirani3@gmail.com
Fax: +359 32681757
NUTS-code: BG421
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 207 435.57 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Vanuatu
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10-дневен срок съгласно чл. 197, л. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018