Diensten - 444261-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stalowa Wola: Installatiediensten (uitgezonderd software)

2018/S 196-444261

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
REGON: 180533610
ul. Energetyków 13
Stalowa Wola
37-450
Polen
Contactpersoon: Błażej Łyp
Telefoon: +48 605915646
E-mail: b.lyp@ec-sw.pl
Fax: +48 158776792
NUTS-code: PL824

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ec-sw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.ec-sw.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dokończenie montażu układów technologicznych w zakresie AKPiA bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Referentienummer: 6/IX/2018/ZA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie montażu układów technologicznych w zakresie AKPiA bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL824
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług oraz dostaw materiałów i urządzeń niezbędnych do zakończenia prac na układach technologicznych w zakresie AKPiA w tym podłączenie aparatury obiektowej do systemu DCS oraz do szaf krosowych zgodnie z zakresem opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dokończenie budowy Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do niniejszego ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy w celu zapoznania się z pełnymi warunkami udziału w postępowaniu winni zapoznać się z SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego http://www.ec-sw.pl.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna iż Wykonawca spełnia w tym zakresie warunki udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do odpowiedniego rejestru handlowego prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w wypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien być wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na wstępne potwierdzenie czego wypełni Część IV sekcja A pkt 1) JEDZ).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie - na wstępne potwierdzenie czego wypełnią Część IV sekcja B pkt 6) JEDZ;

b) posiadają średnioroczne przychody z działalności operacyjnej, za okres 3 (trzech) ostatnich lat obrotowych (a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie) na poziomie nie niższym niż 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie

— na wstępne potwierdzenie czego wypełnią Część IV sekcja B pkt 2a) i 2b) JEDZ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali minimum dwa zamówienia w zakresie prac obiektowych AKPiA w obiektach energetyki, przemysłu hutniczego, rafineryjnego lub chemicznego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto każde (lub równowartości tej kwoty w innych walutach), z których każde zamówienie obejmowało co najmniej następujące zakresy:

a) montaż aparatury kontrolno -pomiarowej wraz z okablowaniem,

b) kalibrację przetworników i urządzeń pomiarowych,

c) montaż rurek impulsowych wraz z pracami spawalniczymi.

Na wstępne potwierdzenie spełniania powyżej określonego warunku Wykonawcy wypełnią Część IV sekcja C pkt 1b) JEDZ podając opis wykonanego zamówienia potwierdzający wykonanie wymaganego zakresu, kwotę za jaką zamówienie zostało wykonane, okres jego wykonania oraz Odbiorców zamówienia.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Szczegółowe warunki finansowe są określone w SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 23. ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych dokumentów;

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał od tych wykonawców umowy regulującej ich współpracę.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne postanowienia umowy zawarte są w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór Umowy wraz z załącznikami.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, pokój C-13, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Każdy Wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3) Wszystkie informacje i wymagania Zamawiającego odnośnie warunków udziału w postępowaniu oraz warunki i procedura składania ofert są opisane szczegółowo w SIWZ, która jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.ec-sw.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

4) Zamawiający informuje, że okres obowiązywania zamówienia podany w punkcie II.2.7) jest okresem orientacyjnym. Planowany termin przekazania bloku gazowo-parowego do eksploatacji to 17.12.2019 r.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018