Diensten - 444286-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Toezicht op uitvoering van de bouw

2018/S 196-444286

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polen
Contactpersoon: Dominika Pietryka Pion Zamówień Publicznych – Dział Postępowań
Telefoon: +48 224455322
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Fax: +48 224455315
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://mpwik.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa

Referentienummer: 00357/WS/PW/JRP-DNP/U/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 590 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71540000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa”

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zadanie realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza VI nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryterium i waga

1. Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/ – 70 %

2. Doświadczenie Kierownika Zespołu - Inżyniera – 12 %

3. Doświadczenie Inspektora nadzoru nr 1 – 18 %

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 073-162907
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zadanie VI.1.16 Inżynier dla zadania II.1 Modernizacja kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PM PARTNERS Sp. z o.o.
ul. K. Pułaskiego 1G lok. 2
Otwock
05-400
Polen
E-mail: mmackiewicz@pmparters.pl
Fax: +48 227765689
NUTS-code: PL913
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 569 180.79 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 590 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
a
a
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

2.Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 17.1 niniejszej IDW są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

3.Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 -198 ustawy Pzp.

4.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018