TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 444296-2022

12/08/2022    S155

Nederland-Leiden: Brandverzekeringen

2022/S 155-444296

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Rijnland
Nationaal identificatienummer: 14696697
Postadres: Archimedesweg 1
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333CM
Land: Nederland
Contactpersoon: Saskia van Loon-van der Grijp
E-mail: aanbesteding@rijnland.net
Telefoon: +31 713063063
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijnland.net
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitgebreide Gevaren (Brand)verzekering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100 Brandverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft een Uitgebreide Gevaren (Brand)verzekering op basis van een uitgebreide dekking ten behoeve van de gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris, bedrijfsschade en bijzondere kosten en dergelijke van Hoogheemraadschap van Rijnland.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 528 914.97 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

uitgebreide dekking ten behoeve van de gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris, bedrijfsschade en bijzondere kosten en dergelijke van Hoogheemraadschap van Rijnland.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De verzekering wordt aangegaan voor een periode van 1-7-2022 tot 1-1-2024.

Wanneer de verzekering niet wordt opgezegd , wordt de verzekering doorlopend verlengd met 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 050-129367
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Uitgebreide Gevaren (Brand)verzekering

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ergo Versicherung AG, branch office The Netherlands
Nationaal identificatienummer: 54613981
Postadres: Daalwijkdreef 47 -504-505-506
Plaats: AMSTERDAM ZUIDOOST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1103AD
Land: Nederland
Telefoon: +31 208208610
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allianz Benelux N.V.
Nationaal identificatienummer: 59395435
Postadres: Coolsingel 120
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 AG
Land: Nederland
Telefoon: +31 885771471
Fax: +31 885771199
Internetadres: http://www.allianz.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Starr Europe Insurance Limited, The Netherlands
Nationaal identificatienummer: 74482106
Postadres: Beursplein 37
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011AA
Land: Nederland
Telefoon: +31 102619191
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AIG Europe S.A, Netherlands Branch
Nationaal identificatienummer: 56375700
Postadres: Rivium Boulevard 216
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2909LK
Land: Nederland
E-mail: info.rotterdam@aig.com
Telefoon: +31 104535477
Fax: +31 104528502
Internetadres: http://www.aig.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Corins B.V.
Nationaal identificatienummer: 34191663
Postadres: Gatwickstraat 33
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1043GL
Land: Nederland
E-mail: petervanwilligen@corins.nl
Telefoon: +31 203017776
Internetadres: http://www.corins.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528 914.97 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2022