We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 444296-2022

12/08/2022    S155

Nederland-Leiden: Brandverzekeringen

2022/S 155-444296

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Rijnland
Nationaal identificatienummer: 14696697
Postadres: Archimedesweg 1
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333CM
Land: Nederland
Contactpersoon: Saskia van Loon-van der Grijp
E-mail: aanbesteding@rijnland.net
Telefoon: +31 713063063
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijnland.net
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitgebreide Gevaren (Brand)verzekering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100 Brandverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft een Uitgebreide Gevaren (Brand)verzekering op basis van een uitgebreide dekking ten behoeve van de gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris, bedrijfsschade en bijzondere kosten en dergelijke van Hoogheemraadschap van Rijnland.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 528 914.97 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

uitgebreide dekking ten behoeve van de gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris, bedrijfsschade en bijzondere kosten en dergelijke van Hoogheemraadschap van Rijnland.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De verzekering wordt aangegaan voor een periode van 1-7-2022 tot 1-1-2024.

Wanneer de verzekering niet wordt opgezegd , wordt de verzekering doorlopend verlengd met 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 050-129367
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Uitgebreide Gevaren (Brand)verzekering

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ergo Versicherung AG, branch office The Netherlands
Nationaal identificatienummer: 54613981
Postadres: Daalwijkdreef 47 -504-505-506
Plaats: AMSTERDAM ZUIDOOST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1103AD
Land: Nederland
Telefoon: +31 208208610
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allianz Benelux N.V.
Nationaal identificatienummer: 59395435
Postadres: Coolsingel 120
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 AG
Land: Nederland
Telefoon: +31 885771471
Fax: +31 885771199
Internetadres: http://www.allianz.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Starr Europe Insurance Limited, The Netherlands
Nationaal identificatienummer: 74482106
Postadres: Beursplein 37
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011AA
Land: Nederland
Telefoon: +31 102619191
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AIG Europe S.A, Netherlands Branch
Nationaal identificatienummer: 56375700
Postadres: Rivium Boulevard 216
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2909LK
Land: Nederland
E-mail: info.rotterdam@aig.com
Telefoon: +31 104535477
Fax: +31 104528502
Internetadres: http://www.aig.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Corins B.V.
Nationaal identificatienummer: 34191663
Postadres: Gatwickstraat 33
Plaats: AMSTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1043GL
Land: Nederland
E-mail: petervanwilligen@corins.nl
Telefoon: +31 203017776
Internetadres: http://www.corins.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528 914.97 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2022