Leveringen - 444350-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wyszków: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2018/S 196-444350

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Urząd Miejski w Wyszkowie
ul. Aleja Róż 2
Contactpunt(en): Urząd Miejski w Wyszkowie
Ter attentie van: Beata Milewska
07-200 Wyszków
Polen
Telefoon: +48 29743-77-18
E-mail: beata.milewska@wyszkow.pl
Fax: +48 29743-77-16

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.wyszkow.pl

Adres van het kopersprofiel: www.wyszkow.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09000000, 98000000, 65300000

Beschrijving
Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen.
Overige gemeenschaps-, sociale en persoonlijke diensten.
Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
14.11.2018 - 11:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.