Supplies - 444371-2016

Display compact view

16/12/2016    S243    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Nederland-Utrecht: Handvuurwapens

2016/S 243-444371

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ministerie van Defensie/CLAS/MatlogCo
Herculeslaan 1
Ter attentie van: C.S.C. Snuverink
3584 AB Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 33-2182088
E-mail: csc.snuverink@mindef.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.landmacht.nl

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Pistool Glock 17 GEN4 NL-MOD.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Lettele.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
6 300 stuks Pistool Glock 17 GEN4 NL-MOD.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35321100

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om: technische redenen, in verband met de bescherming van uitsluitende rechten
Betreft de aankoop van 6 300 stuks Pistool Glock 17 GEN4 NL-MOD bij de fa. TBM zijnde de officiele Nederlandse fabrieksvertegenwoording van de fabrikant Glock.
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
4500723403
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.11.2016
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Technisch Bureau H.A. Muller
6674 AA Herveld
Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

CLAS/MatlogCo
3584 AB Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 622029792

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Clas/MatlogCo
3584 AB Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 622029792

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
14.12.2016