De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 444390-2015

Beknopt weergeven

18/12/2015    S245

België-Brussel: Bewustmakingscampagne voor de modernisering van de Europese industrie

2015/S 245-444390

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, kantoor 12/27
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België
Ter attentie van: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/easme

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1205

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, kantoor 12/27
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België
Ter attentie van: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1205

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, kantoor 12/27
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België
Ter attentie van: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1205

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bewustmakingscampagne voor de modernisering van de Europese industrie.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: de taken moeten worden uitgevoerd in de door de dienstverlener aangewezen kantoren, met uitzondering van de kantoren van het Easme of de Europese Commissie wanneer de aanbestedende dienst hierom vraagt. Er zullen maximaal 13 coördinatievergaderingen met het Easme en/of de Europese Commissie in Brussel worden gehouden.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten om:
— de Watify-campagne voort te zetten, uit te breiden en te heroriënteren,
— de Europese regio's te ondersteunen bij het omzetten van hun slimme specialisatiestrategieën op het gebied van sleuteltechnologieën in concrete projecten.
Deze opdracht is gericht op het versnellen van de modernisering van de Europese industrie om het concurrentievermogen en de groei te herstellen en om de deur te openen naar nieuwe zakelijke mogelijkheden in Europa.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Het geraamde maximumbedrag voor de uitvoering van alle taken waarnaar in deze oproep tot inschrijving wordt verwezen, is 2 300 000 EUR, met inbegrip van alle kosten en uitgaven, alsook de reis- en verblijfkosten. De diensten moeten worden verleend in alle EU-lidstaten.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
Eventuele minimumeisen: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie de aanbestedingsstukken.
Eventuele minimumeisen:
zie de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
EASME/COSME/2015/030.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
29.2.2016
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10.3.2016 - 10:30

Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), Covent Garden 2, kamer COV2 12/191, Karel Rogierplein 16, 1210 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: inschrijvers die de opening willen bijwonen, dienen dit minstens 48 uur van tevoren per e-mail mee te delen op volgend adres:

easme-procurement@ec.europa.eu

Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde ambtenaar van de inschrijver en de naam vermelden van de persoon die de opening van de inschrijvingen in naam van de inschrijver zal bijwonen. Aan het eind van de opening zal de voorzitter van het openingscomité de namen meedelen van de inschrijvers en de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van elke ontvangen inschrijving; de in de inschrijvingen vermelde prijzen worden niet bekendgemaakt.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): De wettelijke basis voor deze aanbesteding is het werkprogramma voor de tenuitvoerlegging van het EU-programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen voor 2015.
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
8.12.2015