Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 444390-2015

Wyświetl widok skrócony

18/12/2015    S245

Belgia-Bruksela: Kampania podnoszenia świadomości na temat modernizacji przemysłu europejskiego

2015/S 245-444390

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, biuro 12/27
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Faks: +32 22973512

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/easme

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1205

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, biuro 12/27
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Faks: +32 22973512
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1205

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16, biuro 12/27
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Laura Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Tel.: +32 22999440
Faks: +32 22973512
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1205

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kampania podnoszenia świadomości na temat modernizacji przemysłu europejskiego
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 11: Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: zadania będą realizowane w obiektach wyznaczonych przez usługodawcę, z wyjątkiem siedziby EASME lub Komisji Europejskiej na wniosek zamawiającego. W Brukseli odbędzie się maksymalnie 13 spotkań koordynacyjnych z EASME i/lub Komisją.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi w celu:
— kontynuowania, rozszerzenia i ponownego określenia celów kampanii Watify,
— wspierania regionów europejskich w przekładaniu na konkretne projekty inteligentnych strategii specjalizacyjnych w obszarze kluczowych technologii prorozwojowych.
Niniejsza umowa ma na celu przyspieszenie modernizacji przemysłu europejskiego, tak aby przywrócić konkurencyjność i wzrost oraz wykorzystać nowe możliwości biznesowe w Europie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa maksymalna kwota na wykonanie wszystkich zadań określonych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert wynosi 2 300 000 EUR, w tym wszystkie opłaty i wydatki, łącznie z kosztami podróży i utrzymania. Usługi będą świadczone we wszystkich państwach członkowskich UE.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EASME/COSME/2015/030.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.2.2016
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.3.2016 - 10:30

Miejscowość:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Covent Garden 2, pokój COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: oferenci wyrażający chęć uczestnictwa w sesji otwarcia są proszeni o zgłoszenie tego zamiaru poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem na następujący adres:

easme-procurement@ec.europa.eu

Zgłoszenie musi być podpisane przez urzędnika zatwierdzającego oferenta i zawierać nazwisko osoby, która będzie obecna na otwarciu ofert w imieniu oferenta. Na zakończenie sesji otwarcia przewodniczący komisji ds. otwarcia ofert wymieni nazwy oferentów i poda do wiadomości decyzję dotyczącą dopuszczalności każdej z otrzymanych ofert. Ceny zaproponowane w ofertach nie będą ogłaszane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Podstawą prawną niniejszego przetargu jest program prac na 2015 r. w celu wdrożenia unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.12.2015