Supplies - 444392-2018

Display compact view

11/10/2018    S196

Danmark-København: Artilleri

2018/S 196-444392

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1 - 5
By: København
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Josephine Søegaard Knop
Mailadresse: josk@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 28596445

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.fmi.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Rental Agreement regarding Nexter Systems's 6 x 6 CAESAR 155 mm artillery gun
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Leje
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter ”FMI”) indgik den 6.9.2018 kontrakt med Nexter Systems (herefter ”Nexter”) om leje af et artillerisystem som udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Lejeaftalen blev indgået med henblik på at sætte FMI i stand til at gennemføre tests og udarbejde korrekte skydetabeller for artillerisystemet forud for en allerede bestilt levering 15 artillerisystemer af samme type i slutningen af året 2019.
Det er FMI's vurdering, at det som følge af både tekniske årsager og enerettigheder alene er Nexter, der som den oprindelige producent af de primære våbensystemer er i stand til at levere de pågældende artillerisystemer, da Nexter har enerettighederne til at udvikle og producere det primære våbensystem, da det ikke er teknisk muligt at adskille våbensystemet fra undervognen, og da det alene er Nexter, der besidder den fornødne teknisk knowhow om artillerisystemets dele til at yde den tekniske bistand og gennemføre den grunduddannelse, som ligeledes kræves efter lejeaftalen. FMI vurderer således på den baggrund, at lejeaftalen kunne tildeles til Nexter i medfør af forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

35322000 Artilleri

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 495 000,00 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Begrundelse for, at kontrakten tildeles uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT)
Direktiv 2009/81/EF
1) Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/81/EF
Efter offentligt udbud, begrænset udbud eller konkurrencepræget dialog er der kun afgivet uantagelige bud. I forhandlingerne deltog der kun tilbudsgivere, som levede op til de kvalitative udvælgelseskriterier: nej
En krisebetinget nødsituation gør det umuligt at overholde de tidsfrister, der gælder ved begrænsede udbud og udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse: nej
Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed / ordregiveren ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af det relevante direktivs betingelser: nej
Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager, årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder
Kontrakten angår andre tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling end dem, der er omhandlet i artikel 13 i direktiv 2009/81/EF: nej
De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser: nej
Der afgives ordre på supplerende bygge- og anlægsarbejder / leverancer / tjenesteydelser under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej
Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs: nej
Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej
Kontrakt om luft- eller søtransportydelser til en medlemsstats væbnede styrker, der er stationeret eller skal stationeres i udlandet, under streng overholdelse af direktivets betingelser: nej

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
17.7.2018
V.2)Oplysninger om tilbud
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Nexter Systems
Postadresse: 13, Route de la Minière
By: Versailles Cedex
Postnummer: 78034
Land: Frankrig
Internetadresse: www.nexter-group.fr

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 495 000,00 EUR
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
Kontrakten blev indgået den 6.9.2018 uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens§ 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en
Bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden
Forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt. VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i punkt. VI.4.1).
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobssens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.10.2018