Dienstleistungen - 444394-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Złotów: Abholung von Siedlungsabfällen

2018/S 196-444394

Związek Gmin Krajny, al. Piasta 1, Złotów 77-400, Polen. Telefon: +48 673533941. E-Mail: zgkrajny@wp.pl

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2.10.2018, 2018/S 189-428569)

Betr.:
CPV:90511000

Abholung von Siedlungsabfällen

Anstatt: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku bankowego Związku Gmin Krajny: 16 8941 0006 0017 6428 2000 0010 z adnotacją „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny”,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego spełniającego warunki określone w § 6 umowy stanowiącej Załącznik nr 12 do SIWZ.

muss es heißen: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku bankowego Związku Gmin Krajny: 79 8941 0006 0017 6428 2000 0040 z adnotacją „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny”,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 110 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia podstawowego spełniającego warunki określone w § 6 umowy stanowiącej Załącznik nr 12 do SIWZ.