Supplies - 4444-2022

05/01/2022    S3

Greece-Athens: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 003-004444

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DIMOS AThINAION
National registration number: EL 303
Postal address: KONSTANTINOY PALAIOLOGOY 9
Town: AThINA
NUTS code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Postal code: 104 38
Country: Greece
E-mail: a.mparmpari@athens.gr
Telephone: +30 2132082919
Internet address(es):
Main address: http://www.cityofathens.gr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nepps.eprocurement.gov.gr/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α) «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Β.Υ.Σ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. H εκτέλεση της προμήθειας θα λάβει χώρα εντός των γεωγραφικών ορίων της Αναθέτουσας Αρχής, με σκοπό την επιτόπου και απευθείας διανομή στους αδύναμους οικονομικά δημότες, που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης και εντάσσονται στους ωφελούμενους του ΕΠ ΕΒΥΣ/ΤΕΒΑ, ειδών και αγαθών ανάλογων με τις ανάγκες τους.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 204 494.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
03211300 Rice
03222320 Apples, pears and quinces
03222321 Apples
15111000 Bovine meat
15113000 Pork
15241400 Canned tuna
15310000 Potatoes and potato products
15331150 Processed pulses
15331425 Tomato purée
15411110 Olive oil
15542300 Feta cheese
15544000 Hard cheese
15612120 Breadmaking flour
15850000 Pasta products
15851100 Uncooked pasta
15884000 Baby food
24311900 Chlorine
33157100 Medical gas masks
33711430 Disposable personal wipes
33711520 Bath gels
33711610 Shampoos
33711710 Toothbrushes
33711720 Toothpaste
33711900 Soap
39830000 Cleaning products
39831200 Detergents
39832100 Dishwashing powder
15511700 Milk powder
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Main site or place of performance:

H εκτέλεση της προμήθειας θα λάβει χώρα στον Δήμο Αθηναίων , για τη διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους δικαιούχους του προγράμματος.

II.2.4)Description of the procurement:

Αναλυτικά, το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης αφορά:

• στην ενιαία προμήθεια των ειδών των κατωτέρω παραγράφων Γ.1 και Γ.2, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης

• την αποθήκευση των ειδών σε χώρο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής,

• τη συσκευασία των τυποποιημένων προϊόντων σε δεύτερες συσκευασίες (πακέτα ή τελάρα), στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα προϊόντα ανά κατηγορία ή ανά θερμοκρασία διατήρησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραγράφων Β.4, Β.5, Β.6 και Β.7 του Κεφαλαίου Β της παρούσης

• τη μεταφορά των ‘’πακέτων’’ στα σημεία διανομής που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή

• την υποβοήθηση της διανομής των προϊόντων προς τους ωφελούμενους του προγράμματος

• την επιστροφή, αποθήκευση και αναδιανομή των τυχόν αδιάθετων προϊόντων (πλην των ευπαθών νωπών, τα οποία θα προωθούνται αυθημερόν σε δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή)

• τη διανομή κατ’ οίκον σε ωφελούμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Με τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας του όλου έργου, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα προσβασιμότητας των μελών των νοικοκυριών που είτε χαρακτηρίζονται ως εμποδιζόμενα άτομα είτε ενσωματώνουν ιδιαίτερα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 204 494.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31η/12/2022, με δυνατότητα παράτασης, η οποία μπορεί να δοθεί ύστερα από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων 2015-2016 και 2018-2019, που αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της κάθε Πράξης, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει τον Ανάδοχο σχετικά με τη ν

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Α) Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

Β) Βεβαίωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.Ε.).

Γ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)

Δ) Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή για την έναρξη νόμιμης άσκησης μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Greek
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/02/2022
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Postal address: ΛΕΩΦ. ΘΗΒΩΝ 196-198, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ
Town: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Postal code: 182 33
Country: Greece
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telephone: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internet address: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Postal address: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9
Town: ΑΘΗΝΑ
Postal code: 104 38
Country: Greece
E-mail: t.dimosion.symvaseon@athens.gr
Telephone: +30 2132082955
Internet address: www.cityofathens.gr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/12/2021