TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Paslaugos - 444404-2015

Pateikti glaustą rodinį

18/12/2015    S245

Belgija-Briuselis: Paslaugų pirkimo sutartis dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politikos rėmimo

2015/S 245-444404

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Klimato politikos generalinis direktoratas, ENV. SRD.2 – Finansai
Adresas: BU 9, 01/005
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=869

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Paslaugų pirkimo sutartis dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politikos rėmimo.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Bendrasis uždavinys – remti Klimato politikos GD, įgyvendinantį (naują) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politiką.
Šio konkurso konkretūs tikslai – gauti:
a) 1 dalis: fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų vidaus politikos paramą:
— paramą įgyvendinant naują Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentą apskritai ir ypač hidrofluorangliavandenilio mažinimą,
— vertinimus ir tekstinį indėlį Komisijos ataskaitoms, kurių reikalaujama reglamento dėl hidrofluorangliavandenilio sudėtinio šaldymo draudimo ir kvotos paskirstymo metodo bei hidrofluorangliavandenilio kainų stebėsenos 21 straipsnio 3 ir 5 dalyse,
— paramą politikos ir įsipareigojimų sklaidai skirtingoms suinteresuotosioms šalims, kurioms yra aktuali fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų politika;
b) 2 dalis: tarptautinės fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono politikos paramą:
— paramą tarptautinėms deryboms ir veiklai, ypač analizės ir informavimo skatinimo sutarimui dėl Monrealio protokolo pakeitimo, susijusio su hidrofluorangliavandeniliu, ir klausimų, susijusių su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 180 000 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos metodikos kokybę. Lyginamasis svoris 60
2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 25
3. Kokybės kontrolės priemones. Lyginamasis svoris 15
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
CLIMA.C.2/SER/2015/0006.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 037-062225 21.2.2015

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 099-178302 23.5.2015

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 340201/2015/716695/SER/CLIMA.C.2 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas: Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų vidaus politikos rėmimas
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
4.12.2015
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Öko-Recherche GmbH
Adresas: Münchener Str. 23
Miestas: Frankfurtas prie Maino
Pašto kodas: 60329
Šalis: Vokietija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 180 000 EUR
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 179 790 EUR
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 36
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 48 %
Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir procentinį dydį: 35 + 5 + 6 + 2.
Sutartis Nr: 340201/2015/716934/SER/CLIMA.C.2 Pirkimo dalis Nr.: 2 - Pirkimo dalies pavadinimas: Tarptautinės fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono politikos rėmimas
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
4.12.2015
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Öko-Recherche GmbH
Adresas: Münchener Str. 23
Miestas: Frankfurtas prie Maino
Pašto kodas: 60329
Šalis: Vokietija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 100 000 EUR
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 99 760 EUR
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 36
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 38 %
Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir procentinį dydį: 29 + 9.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Vadovaudamasi 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (Finansinis reglamentas) taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (be skelbimo apie pirkimą išankstinio publikavimo), kurias sudaro ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, pavestų panašių paslaugų kartojimas (ne daugiau nei iki 50 % pradinės sutarties vertės).
Pirkimo dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.

Atkreipiame dėmesį, kad 21.2.2015 išankstiniame informaciniame skelbime 2015/S 37-062225 pavadinimas buvo „Parama įgyvendinant Fluorintų dujų reglamentą: nauji svarstomi klausimai yra šie: kompleksinių centralizuotų aušinimo sistemų uždraudimo įvertinimas, tyrimo dėl kvotų sistemos įvertinimo parengimas, reglamento įgyvendinimas: nuotėkio tikrinimas, įrašų lyginimas, sertifikavimas ir mokymai“. Biudžetas buvo 133 900 EUR. 23.5.2015 skelbime apie pirkimą 2015/S 99-178302 nurodyto biudžeto ribos buvo – 160 000 EUR – 180 000 EUR (1 daliai) ir 90 000 EUR – 100 000 EUR (2 daliai).

VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo pranešimo apie sutarties skyrimo sprendimą galite pateikti apeliaciją VI.3.1 dalyje nurodytai institucijai.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
8.12.2015