Usluge - 444406-2015

Prikaži smanjeni prikaz

18/12/2015    S245

Belgija-Bruxelles: Podrška postupnom povećanju inovacija u pogledu aktivnog i zdravog starenja — SMART 2015/0039

2015/S 245-444406

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Odjel H.2 — Digitalne društvene platforme
Poštanska adresa: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava R: Podrška, Odjel R.2: Financije, ured BU25, 04/24
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Središnji odjel za financije
E-pošta: cnect-procurement@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=739

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Podrška postupnom povećanju inovacija u pogledu aktivnog i zdravog starenja — SMART 2015/0039.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
— Analizirati kontekst za postupno povećavanje inovacija u okviru Europskog partnerstva za inovacije za aktivno i zdravo starenje (EIP-AHA) (pružanjem podrške uključenim regijama ili onim koje namjeravaju započeti s razvojem ili primjenom inovacija).
— Analizirati druge sektore koji su potaknuti inovacijama, a koji su uspješno riješili izazove u vezi postupnog povećavanja.
— Odrediti ključne čimbenike uspješnosti takvih sektora koji se mogu primijeniti za podršku postupku povećavanja inovacija u pogledu aktivnog i zdravog starenja.
Ekonomske okidače za povećavanje uspješnosti također treba detaljno ispitati u svim fazama razvoja inovacija, od razvoja rješenja do tržišta. Što su regulatorni i komercijalni uvjeti te uvjeti u pogledu politika koji će pridonijeti povećanju ulaganja u inovativna rješenja za aktivno i zdravo starenje s gledišta investitora iz privatnog sektora i s gledišta javnog ulaganja. Naglasak je na olakšavanju prijenosa i primjeni dobrih praksi koje su pokazale konkretne ishode i koristi. Važno je naučiti od najnaprednijih pionira što činiti, ali i što ne činiti. Uspostavljanje „mreža znanja” koje omogućuju razmjenu znanja, najboljih praksi ili iskustva na vrlo pragmatičan način, koji obuhvaća doprinose drugih regija u okviru EIP-AHA i vanjskih mjerila (drugih sektora, uključujući investicijske sektore), može biti put za ostvarivanje ovog cilja. Te mreže znanja skratit će krivulju učenja onima koji usvoje dobru praksu ili započnu s primjenom te koji osiguraju da se bilo koji problem koji se pojavi u 1 području ne pojavljuje ponovno u drugim područjima.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja, 79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 224 660 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 30
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 40
3. Organizacija rada. Značaj 30
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0039.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 002-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 119-216341 od 24.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0741026/00-82 Naziv grupe: Podrška postupnom povećanju inovacija u pogledu aktivnog i zdravog starenja
V.1)Datum sklapanja ugovora :
7.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH
Poštanska adresa: Oxfordstraße 2
Mjesto: Bonn
Poštanski broj: 53111
Država: Njemačka
Telefon: +49 228985300
Telefaks: +49 2289853012
Internetska adresa: http://www.empirica.com

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 224 660 EUR
Bez PDV-a
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 34 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Obzor 2020.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Odjel R.2 — Financije, na pažnju (osoba za kontakt): Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: ured: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
8.12.2015