Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 444406-2015

Beknopt weergeven

18/12/2015    S245

België-Brussel: Ondersteuning van de uitbreiding van innovaties voor actief en gezond ouder worden — SMART 2015/0039

2015/S 245-444406

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid H.2 — Digitale Samenleving, Vertrouwen en Beveiliging
Postadres: Europese Commissie, directoraat-generaal voor Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, directoraat R: Ondersteuning, eenheid R.2: Financiën, kantoor BU25, 04/24
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Centrale Financiële Afdeling
E-mail: cnect-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=739

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Ondersteuning van de uitbreiding van innovaties voor actief en gezond ouder worden — SMART 2015/0039.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
–– Het analyseren van het kader voor de uitbreiding van de innovatie binnen het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (door de ondersteuning van regio's die betrokken zijn bij de ontwikkeling of ontplooiing van innovatie of dat binnenkort zullen zijn).
–– Het analyseren van andere sectoren die door innovatie worden gestuurd en de uitbreidingsuitdagingen succesvol hebben aangepakt.
–– Het identificeren van sleutelfactoren voor succes van dergelijke sectoren die kunnen worden toegepast ter ondersteuning van de uitbreiding van het innovatieproces voor actief en gezond ouder worden.
De economische drijfveren voor het succes van de uitbreiding moeten eveneens in detail worden onderzocht doorheen de levenscycli vanaf de ontwikkeling van de oplossing tot de marktintroductie. Wat zijn de regelgevende, beleids- of commerciële voorwaarden die zullen helpen bij de verhoging van de investeringsstromen naar innovatieve oplossingen voor actief en gezond ouder worden vanuit het perspectief van investeerders uit de particuliere sector en vanuit het perspectief van overheidsinvesteringen? De nadruk moet worden gelegd op de vergemakkelijking van de overdracht en de tenuitvoerlegging van goede praktijken die tot concrete resultaten en voordelen hebben geleid. Het is belangrijk om van de verst gevorderde pioniers te leren welke stappen moeten worden genomen, maar tevens welke stappen moeten worden vermeden. Een eventuele wijze om dit te bereiken is door de oprichting van „kennisnetwerken” die de uitwisseling van kennis, beste praktijken of ervaring op een erg pragmatische wijze mogelijk maken, en die resultaten opnemen van andere regio's van het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden en uit externe benchmarks (andere sectoren, met inbegrip van investeringssectoren). Deze kennisnetwerken moeten het leerproces van diegenen die een goede praktijk aannemen of starten met de tenuitvoerlegging ervan verkorten en ervoor zorgen dat een probleem dat zich in 1 gebied voordoet niet wordt herhaald in andere gebieden.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 224 660 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Begrip van de vereiste taken. Weging 30
2. Technische kwaliteit van de inschrijving. Weging 40
3. Organisatie van het werk. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
SMART 2015/0039.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 002-001300 van 3.1.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 119-216341 van 24.6.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 30-CE-0741026/00-82 Titel: Ondersteuning van de uitbreiding van innovaties voor actief en gezond ouder worden
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
7.12.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 5
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH
Postadres: Oxfordstraße 2
Plaats: Bonn
Postcode: 53111
Land: Duitsland
Telefoon: +49 228985300
Fax: +49 2289853012
Internetadres: http://www.empirica.com

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 224 660 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Deel: 34 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Horizon 2020.
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Commissie, DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid R.2 — Financiën, t.a.v. Marie-Christine Laffineur
Postadres: kantoor: BU25 04/024
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetadres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
8.12.2015