Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 444407-2015

Beknopt weergeven

18/12/2015    S245

België-Brussel: Bevordering van de grensoverschrijdende gegevensstroom van de digitale interne markt: onderzoek naar beperkingen in verband met bestandslocaties — SMART 2015/0054

2015/S 245-444407

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, directoraat E: Toekomst van het net, eenheid E.2: Software en Diensten, Cloudcomputing
Postadres: BU25 04/024
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: Pearse O'Donohoue
E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22991280

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=786

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Bevordering van de grensoverschrijdende gegevensstroom van de digitale interne markt: onderzoek naar beperkingen in verband met bestandslocaties — SMART 2015/0054.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
1. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is het analyseren van wettelijke en niet-wettelijke belemmeringen in praktijken van de lidstaten die in de weg staan van het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese Unie om te kunnen bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van een digitale eengemaakte markt.
2. Via het onderzoek zal een methodologie worden uitgewerkt waarin de op verschillende niveaus uiteengezette nalevingsverplichtingen (i.e. op verschillende niveaus uitgegeven wetsbesluiten enz.) binnen de Europese Unie (in alle 28 lidstaten) onder de loep worden genomen en in kaart worden gebracht.
3. Het onderzoek zal een analytisch kader verschaffen waarbinnen verschillende concepten van belemmeringen voor het vrije verkeer van gegevens kunnen worden gedefinieerd (A. nalevingsverplichtingen zoals A.1 directe belemmeringen en A.2 indirecte belemmeringen en B. eisen die niet gerelateerd zijn aan een nalevingsverplichting zoals gebruikersvoorkeuren, bijv. opvattingen en bezorgdheden omtrent cloudcomputing (acceptatie van cloud)).
4. Het analytische kader moet ook worden aangevuld met voorbeelden van de lidstaten die moeten worden geïdentificeerd in: i) verschillende sectoren zodat kan worden bepaald waar ze vaak worden gebruikt en waaronder ze zijn ingedeeld; ii) gegevenstypes; iii) het type en niveau van wetgevingsdocumenten waarin ze zijn vastgelegd.
5. Het onderzoek zal zich ook buigen over algemene kennis van gegevensvereisten in lidstaten om te bepalen naar welk type gegevens deze eisen meestal verwijzen en om inzicht te krijgen in de vereiste waarborgen vanuit een juridisch, technologisch en handhavingsstandpunt.
6. Het onderzoek zal kwantitatieve ramingen van belemmeringen analyseren en verstrekken waarmee cloudcomputing in lidstaten te kampen heeft; hieronder vallen formele vereisten (i.e. beperkingen van bestandslocatie) en de kosten en baten als gevolg van de overgang van formele naar functionele vereisten (i.e. toegang tot gegevens voor auditdoeleinden of toepassing van voldoende veiligheidsmaatregelen enz.).
7. Er moeten functionele vereisten (bijv. veiligheidsmaatregelen) worden aanbevolen die de formele vereisten (zoals bestandslocatievereisten) kunnen vervangen, zodat de grensoverschrijdende gegevensstroom wordt vergemakkelijkt.
8. Het onderzoek zal aanbevelingen formuleren inzake nieuwe beleidsconcepten ter vergemakkelijking van grensoverschrijdende gegevensstroom in de Europese Unie.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73210000 Advies inzake onderzoek, 79419000 Evaluatie-adviesdiensten

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 137 750 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Begrip van de vereiste taken. Weging 20
2. Technische kwaliteit van de inschrijving. Weging 50
3. Beheer. Weging 30
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
SMART 2015/0054.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 002-001300 van 3.1.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 101-183507 van 28.5.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 30-CE-0738539/00-91
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
4.12.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: time.lex CVBA en Spark Legal Network and Consultancy Ltd
Postadres: rue du Congrès 35
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: hans.graux@timelex.eu

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 137 750 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Deel: 39,61 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja

Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, directoraat R: Ondersteuning, eenheid R2: Financiën
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetadres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
8.12.2015