Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 444409-2015

Prikaži smanjeni prikaz

18/12/2015    S245

Belgija-Bruxelles: Studija o implikacijama softverskog umrežavanja u okviru novih tehnologija i virtualizacije funkcioniranja mreže u pogledu budućeg telekomunikacijskog krajolika — SMART 2015/0011

2015/S 245-444409

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju, Uprava E.1: Mrežne tehnologije
Poštanska adresa: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava R: Podrška, Odjel R.2: Financije, ured BU 25 04/24
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Thibaut Kleiner — voditelj Odjela
E-pošta: cnect-r2@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=754

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Studija o implikacijama softverskog umrežavanja u okviru novih tehnologija i virtualizacije funkcioniranja mreže u pogledu budućeg telekomunikacijskog krajolika — SMART 2015/0011
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je ove studije istraživati u neistraženom području tehnološkog i društveno-gospodarskog utjecaja softverskog umrežavanja (SDN) i virtualizacije funkcioniranja mreže (NFV). Njome se treba pojasniti budući utjecaj 2 moguće revolucionarne tehnologije u smislu vremenskog okvira (postupne) primjene, migracijskih putova od postojećih tehnologija, mogućeg utjecaja na poslovne modele, inovacijskog potencijala, uključujući nove dionike koji ostvaruju profit od stalnog razvoja, općeg tržišnog potencijala i njihovog pozicioniranja unutar trenutačnog i budućeg telekomunikacijskog regulatornog okvira. Stoga je cilj istražiti nedovoljno definirano područje i njegov mogući utjecaj na višestruke politike EU-a (istraživanje i razvoj, industrijska politika, politika u vezi telekoma).
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 299 122 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 60
3. Organizacija rada. Značaj 20
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0011.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 2-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 123-224383 od 30.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0741591/00-47 Naziv grupe: Implikacije softverskog umrežavanja u okviru novih tehnologija i virtualizacije funkcioniranja mreže u pogledu budućeg telekomunikacijskog krajolika
V.1)Datum sklapanja ugovora :
3.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: WIK-Consult GmbH
Poštanska adresa: Rhöndorfer Straße 68
Mjesto: Bad Honnef
Poštanski broj: 53604
Država: Njemačka
E-pošta: info@wik-consult.com
Telefon: +49 222492250
Internetska adresa: http://www.wik-consult.com

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 299 122 EUR
Bez PDV-a
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 11
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 53,63 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Obzor 2020. — radni program 2014.–2015.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Odjel R.2 — Financije, na pažnju (osoba za kontakt): Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: ured: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
8.12.2015