Usluge - 444409-2015

Prikaži smanjeni prikaz

18/12/2015    S245

Belgija-Bruxelles: Studija o implikacijama softverskog umrežavanja u okviru novih tehnologija i virtualizacije funkcioniranja mreže u pogledu budućeg telekomunikacijskog krajolika — SMART 2015/0011

2015/S 245-444409

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju, Uprava E.1: Mrežne tehnologije
Poštanska adresa: Europska komisija, Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Uprava R: Podrška, Odjel R.2: Financije, ured BU 25 04/24
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Thibaut Kleiner — voditelj Odjela
E-pošta: cnect-r2@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=754

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Studija o implikacijama softverskog umrežavanja u okviru novih tehnologija i virtualizacije funkcioniranja mreže u pogledu budućeg telekomunikacijskog krajolika — SMART 2015/0011
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori izvoditelja.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Cilj je ove studije istraživati u neistraženom području tehnološkog i društveno-gospodarskog utjecaja softverskog umrežavanja (SDN) i virtualizacije funkcioniranja mreže (NFV). Njome se treba pojasniti budući utjecaj 2 moguće revolucionarne tehnologije u smislu vremenskog okvira (postupne) primjene, migracijskih putova od postojećih tehnologija, mogućeg utjecaja na poslovne modele, inovacijskog potencijala, uključujući nove dionike koji ostvaruju profit od stalnog razvoja, općeg tržišnog potencijala i njihovog pozicioniranja unutar trenutačnog i budućeg telekomunikacijskog regulatornog okvira. Stoga je cilj istražiti nedovoljno definirano područje i njegov mogući utjecaj na višestruke politike EU-a (istraživanje i razvoj, industrijska politika, politika u vezi telekoma).
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000 Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja, 73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 299 122 EUR
Bez PDV-a

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Razumijevanje traženih zadataka. Značaj 20
2. Tehnička kvaliteta ponude. Značaj 60
3. Organizacija rada. Značaj 20
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
SMART 2015/0011.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2015/S 2-001300 od 3.1.2015

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 123-224383 od 30.6.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 30-CE-0741591/00-47 Naziv grupe: Implikacije softverskog umrežavanja u okviru novih tehnologija i virtualizacije funkcioniranja mreže u pogledu budućeg telekomunikacijskog krajolika
V.1)Datum sklapanja ugovora :
3.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: WIK-Consult GmbH
Poštanska adresa: Rhöndorfer Straße 68
Mjesto: Bad Honnef
Poštanski broj: 53604
Država: Njemačka
E-pošta: info@wik-consult.com
Telefon: +49 222492250
Internetska adresa: http://www.wik-consult.com

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 299 122 EUR
Bez PDV-a
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 11
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Dio: 53,63 %

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Obzor 2020. — radni program 2014.–2015.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europska komisija, GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, Odjel R.2 — Financije, na pažnju (osoba za kontakt): Marie-Christine Laffineur
Poštanska adresa: ured: BU25 04/024
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetska adresa: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum slanja ove objave:
8.12.2015