Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 444409-2015

Beknopt weergeven

18/12/2015    S245

België-Brussel: Onderzoek naar de effecten van de opkomende technologieën voor door software gedefinieerde netwerken en de virtualisering van netwerkfuncties op het toekomstige telecommunicatielandschap — SMART 2015/0011

2015/S 245-444409

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid E.1: Netwerktechnologieën
Postadres: Europese Commissie, directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid R: Ondersteuning, eenheid R.2: Financiën, kantoor BU 25 04/24
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: de heer Thibaut Kleiner — hoofd administratieve eenheid
E-mail: cnect-r2@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=754

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Onderzoek naar de effecten van de opkomende technologieën voor door software gedefinieerde netwerken en de virtualisering van netwerkfuncties op het toekomstige telecommunicatielandschap — SMART 2015/0011.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 11: Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De doelstelling van dit onderzoek is het exploreren van het onverkende gebied van het technologische en sociaaleconomische effect van door software gedefinieerd netwerken (SDN) en de virtualisering van netwerkfuncties (NFV). Het moet uitweiden over het toekomstige effect van 2 mogelijk innoverende technologieën in termen van tijdskaders voor de (stapsgewijze) opstelling, migratiescenario's voor bestaande technologieën, het potentiële effect op bedrijfsmodellen, het innovatiepotentieel, met inbegrip van nieuwe belanghebbenden die profiteren van de lopende ontwikkelingen, het algemene marktpotentieel en hun positie binnen het huidige en toekomstige regelgevingskader voor telecommunicatie. De doelstelling is daarom het exploreren van een onnauwkeurig gedefinieerd gebied en het potentiële effect ervan op meerdere EU-beleidslijnen (onderzoek en innovatie, industrieel beleid, telecommunicatiebeleid).
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000 Evaluatie-adviesdiensten, 73210000 Advies inzake onderzoek

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 299 122 EUR
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Begrip van de vereiste taken. Weging 20
2. Technische kwaliteit van de inschrijving. Weging 60
3. Organisatie van het werk. Weging 20
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
SMART 2015/0011.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 2-001300 van 3.1.2015

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 123-224383 van 30.6.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 30-CE-0741591/00-47 Titel: Effecten van de opkomende technologieën voor door software gedefinieerd netwerken en de virtualisering van netwerkfuncties op het toekomstige telecommunicatielandschap
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
3.12.2015
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: WIK-Consult GmbH
Postadres: Rhöndorfer Straße 68
Plaats: Bad Honnef
Postcode: 53604
Land: Duitsland
E-mail: info@wik-consult.com
Telefoon: +49 222492250
Internetadres: http://www.wik-consult.com

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 299 122 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 11
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: ja
De waarde/het deel van de opdracht die/dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed:
Deel: 53,63 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Horizon 2020 — werkprogramma 2014-2015.
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Commissie, DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie, eenheid R.2 — Financiën, t.a.v. Marie-Christine Laffineur
Postadres: kantoor: BU25 04/024
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetadres: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
8.12.2015