Diensten - 444419-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Reinigingsdiensten

2018/S 196-444419

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
Avenida de Grecia, s/n, edificio Administrativo Bermejales
Contactpunt(en): Departamento de Contratación
Ter attentie van: SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
41012 Sevilla
Spanje
Telefoon: +34 954994593
E-mail: contratacion.ifapa@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955519107

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa

Adres van het kopersprofiel: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=1387397&profileId=APYM11&code=APYM11

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90910000

Beschrijving
Reinigingsdiensten.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.10.2018 - 14:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming