Diensten - 444463-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Experimentele ontwikkeling

2018/S 196-444463

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Česká republika - Ministerstvo obrany
60162694
Tychonova 221/1
Contactpunt(en): SVA MO, OVPozS, nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
Ter attentie van: Marta Drvotová
160 00 Praha
Tsjechië
Telefoon: +420 973225094
E-mail: drvotovm@army.cz
Fax: +420 973225105

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.army.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Elektronische toegang tot informatie : https://nen.nipez.cz

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://nen.nipez.cz

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73120000

Beschrijving
Experimentele ontwikkeling .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.11.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Tsjechisch.