Fournitures - 444516-2021

Submission deadline has been amended by:  561776-2021
03/09/2021    S171

Pologne-Varsovie: Encre pour imprimantes laser/télécopieurs

2021/S 171-444516

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Adresse postale: ul. Rakowiecka 26/30
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-528
Pays: Pologne
Courriel: zamowienia@nfz.gov.pl
Téléphone: +48 225726254
Fax: +48 225726305
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ"

Numéro de référence: BAG-SZP.261.1.27.2021
II.1.2)Code CPV principal
30125110 Encre pour imprimantes laser/télécopieurs
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ”.

2.Szczegółowy wykaz ilości materiałów eksploatacyjnych oraz wymogi techniczne i użytkowe jakie powinny spełniać materiały eksploatacyjne określa załącznik nr 1 do SWZ.

3.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 327 092.16 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30125120 Encre pour photocopieurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Centrala NFZ

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest „Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kopiarek eksploatowanych w Centrali NFZ”.

2.Szczegółowy wykaz ilości materiałów eksploatacyjnych oraz wymogi techniczne i użytkowe jakie powinny spełniać materiały eksploatacyjne określa załącznik nr 1 do SWZ.

3.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 327 092.16 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 30/09/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1)Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w terminie od daty zawarcia umowy do 30.09.2022 r.

2)Wymagany termin realizacji dostaw zamawianych materiałów eksploatacyjnych określa się na nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, bębnów) do urządzeń drukujących (drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych) o wartości przynajmniej 230 000,00 zł brutto każda.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 Wykonawca.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 06/10/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 03/01/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 06/10/2021
Heure locale: 10:30
Lieu:

1.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową.

2.Próbki należy dostarczyć do siedziby Centrali NFZ na ul. Rakowieckiej 26/30, 02-528 Warszawa pokój nr 3.1.46 do terminu składania ofert do godziny 10:00.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4.000,00 zł.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3.Do oferty należy dołączyć: 1)oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 Specyfikacji; 2)oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji (w przypadku wspólnie ubiegania się o zamówienie); 3)zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w ESPD), o których mowa w Rozdziale V ust. 5 Specyfikacji (jeżeli dotyczy); 4)dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 5)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby; 6)dokumenty wykazujące, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy); 7) w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca wraz z ofertą załącza raport z badań wydajności tych materiałów, przeprowadzonych zgodnie z normami:

ISO/IEC 19752:2004 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych;

ISO/IEC 19798:2007 dla kartridży tonerowych dla kolorowych drukarek laserowych;

ISO/IEC 24711:2007 dla kolorowych kartridży atramentowych;

ISO/IEC 24712:2007 dla kartridży atramentowych;

potwierdzający spełnienie wymogu wydajności, wykonany przez niezależny podmiot powołany do kontroli jakości i uprawniony przez Polskie Centrum Akredytacji lub inny podmiot zagraniczny.

8)Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty: 4 szt. próbek materiałów eksploatacyjnych wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ, tj. po jednym egzemplarzu:

– tonera HP Q6470A do urządzenia HP CLJ 3505;

- tonera HP CE250X do urządzenia HP CLJ 3525;

- toner HP CE251A do urządzenia HP CLJ 3525;

- tonera Brother 3380 do urządzenia Brother MFC-8520DN;

-Jeśli oferta obejmuje model równoważny zgodny z kryteriami równoważności wskazanymi w OPZ Wykonawca ma obowiązek przesłania próbki oferowanego materiału równoważnego.

Jeżeli Zamawiający uzna, że zaproponowane materiały eksploatacyjne są niezgodne z wymogami SWZ w przypadku gdy chociaż jedna z testowanych próbek nie spełni kryteriów opisanych w OPZ, skutkiem powyższego będzie odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

:

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
31/08/2021