Supplies - 444620-2021

Submission deadline has been amended by:  666945-2021
03/09/2021    S171

Slovakia-Banská Bystrica: Pharmaceutical products

2021/S 171-444620

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
National registration number: 00165549
Postal address: Námestie L. Svobodu 1
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 97517
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Katarína Husíková
E-mail: khusikova@nspbb.sk
Telephone: +421 484413240
Internet address(es):
Main address: http://www.fnspbb.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433881
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14152/summary
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta B. Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY okrem POHLAVNÝCH HORMÓNOV

Reference number: RVO/1462/2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky sú LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 102 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode C- Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Predmet zákazky je rozdelený na 102 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II. 1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným dokladom.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 553 218.27 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
33670000 Medicinal products for the respiratory system
33661700 Other nervous system medicinal products
33642000 Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Miestom dodania tovaru je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ -1. poschodie.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky sú LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 102 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode C - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Predmet zákazky je rozdelený na 102 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II. 1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti C - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 k súťažným dokladom.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 553 218.27 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) ZoVO platné od 01.12. 2019.

2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa:

1. § 33 ods. 1 písm. a)ZoVO - vyjadrenie banky o schopnostiach plniť finančné záväzky,

2. Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako

originály alebo ich úradne overené kópie,

3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného

a ekonomického postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,

4. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO Jednotným európskym dokumentom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na:

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B- Podmienky účasti v bode 2.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Vyjadrenie od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač

a) nebol v nepovolenom debete,

b) plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu,

c) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

d) jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.

2. Uchádzač spolu s vyjadrením/niami banky/bánk predloží ČESTNÉ VYHLÁSENIE podpísané

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou

uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má

vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.

3.Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 90 dní ku dňu

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nevyžaduje sa

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/10/2021
Local time: 13:00
Place:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, objekt Riaditeľstvo, 3. poschodie, referát VO, č.d.322, nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, SR. Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady, prípadné vysvetlenia, doplnenie súťažných podkadov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/.

2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZoVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Záujemca uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podanie v elektronickej forme, prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba Ing. Katarína Husíková, +421 48 441 3240, khusikova@nspbb.sk

3.Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky ponuky.

Výška zábezpeky predmetu zákazky je určená pre jednotlivé časti nasledovne.

Pre časť č.1 predmetu zákazky: 500 € (slovom: päťsto)

Pre časť č.2 predmetu zákazky: 700 € (slovom: sedemsto eur)

Pre časť č.3 predmetu zákazky: 500€ (slovom: päťsto eur)

Pre časť č.6 predmetu zákazky: 800€ (slovom: osemsto eur)

Pre časť č.7 predmetu zákazky: 2000€ (slovom: dvetisíc eur)

Pre časť č. 8 predmetu zákazky: 4400€ (slovom: štyritisíc štyristo eur)

Pre časť č.13 predmetu zákazky: 700€ (slovom: sedemsto eur)

Pre časť č. 14 predmetu zákazky: 2000€ (slovom: dvetisíc eur)

Pre časť č.32 predmetu zákazky: 400€ (slovom: štyristo eur)

Pre časť č.34 predmetu zákazky: 500€ (slovom: päťsto eur)

Pre časť č.35 predmetu zákazky: 500 € (slovom: päťsto eur)

Pre časť č.36 predmetu zákazky: 1000€ (slovom: tisíc eur)

Pre časť č.37 predmetu zákazky: 850€ (slovom: osemstopäťdesiat eur)

Pre časť č. 38 predmetu zákazky: 800 € (slovom: osemsto eur)

Pre časť č.40 predmetu zákazky: 300€ (slovom: tristo eur)

Pre časť č.44 predmetu zákazky: 800€ (slovom: osemsto eur)

Pre časť č.50 predmetu zákazky: 400 € (slovom: štyristo eur)

Pre časť č.60 predmetu zákazky: 1500€ (slovom: tisícpäťsto eur)

Pre časť č.67 predmetu zákazky: 250€ (slovom: dvestopäťdesiat eur)

Pre časť č.70 predmetu zákazky: 350€ (slovom: tristopäťdesiat eur)

Pre časť č.73 predmetu zákazky: 600 € (slovom: šesťsto eur)

Pre časť č.74 predmetu zákazky: 600 € (slovom: šesťsto eur)

Pre časť č.76 predmetu zákazky: 300€ (slovom: tristo eur)

Pre časť č.79 predmetu zákazky:200€ (slovom: dvesto eur)

Pre časť č.82 predmetu zákazky: 300€ (slovom: tristo eur)

Pre časť č.83 predmetu zákazky: 150€ (slovom: stopäťdesiat eur)

Ostatné informácie o zábezpeke sú uvedené v SP.

Všetky nevyhnutné informácie verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

5.Predmetné verejné obstarávanie, nie je zelené verejné obstarávanie a nie je obstarávanie inovácií. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 125 častí, čím deklaruje použitie sociálneho hľadiska v zmysle ZoVo, ktorý predstavuje pre verejného obstarávateľa taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti. Rozdelenie predmetu zákazky umožňuje podporu konkurenčného prostredia, čím sa do verejnej súťaže môže zapojiť väčší počet uchádzačov.

6.V prípade ak uchádzač predbežne nahrádza doklady JED-om, verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/08/2021