Dostawy - 444629-2017

08/11/2017    S214

Polska-Poznań: Tabor kolejowy

2017/S 214-444629

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: agnieszka.olenderek
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl
Tel.: +48 616267092
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: DT-II.272.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
34620000 Tabor kolejowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 2 (słownie: dwa) dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) wyprodukowanych i dopuszczonych do eksploatacji po 1.1.2015 r., wraz z:

1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2. Miejscem dostawy pojazdów jest Punkt Utrzymania Taboru (PUT) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zlokalizowany w Poznaniu Koszty związane z dostawą pojazdów do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 20 300 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy pojazdów jest Punkt Utrzymania Taboru (PUT) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zlokalizowany w Poznaniu.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 2 (słownie: dwa) dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) wyprodukowanych i dopuszczonych do eksploatacji po 1.1.2015 r., wraz z:

1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji na cały każdy pojazd / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 109-219097
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pesa Rental Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-Toruński
Kod pocztowy: 85-082
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 325 203.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 20 300 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2017