TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 444667-2016

Vis forkortet udgave

16/12/2016    S243

Danmark-Frederiksberg: Telefon- og datatransmissionstjenester

2016/S 243-444667

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet v/Center for Beredskabskommunikation
Postadresse: Nimbusparken 24, 4.
By: Frederiksberg
Postnummer: 2000
Land: Danmark

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.sikkerhedsnet.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Udbud af kontrakt om beredskabskommunikation (SINE).
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Teletjenester
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
DK0 DANMARK
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang eller af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Samtlige danske beredskaber — herunder politi, brandvæsener og ambulancetjenester — anvender i dag radiosystemet SINE (SIkkerhedsNEt) til kritisk beredskabskommunikation i såvel dagligdagen som ved større hændelser. Radioløsningen ejes og drives i dag af en ekstern leverandør.
Den eksisterende kontrakt om beredskabskommunikation ophører i 2020 med mulighed for forlængelse til 2021. Rigspolitiet er derfor påbegyndt arbejdet frem mod et udbud af en ny kontrakt om etablering og drift af net til beredskabskommunikation.
Rigspolitiet ønsker hermed at invitere markedsaktører til en teknisk markedsdialog om beredskabskommunikation i Danmark. Rigspolitiet ønsker via den tekniske dialog at tilegne sig yderligere indsigt i relevante markedsforhold og afdække såvel teknologiske som markedsmæssige muligheder, således at den kommende konkurrenceudsættelse sker effektivt og resulterer i en for Rigspolitiet og beredskaberne optimal løsning.
Interesserede markedsaktører kan læse nærmere om SINE på www.sikkerhedsnet.dk
Interesserede markedsaktører bedes tilmelde sig den tekniske markedsdialog pr mail på adressen sine@sikkerhedsnet.dk, senest 30.12.2016.
Ved tilmeldelse til teknisk dialog fremsendes en række spørgsmål til de tilmeldte deltagere, som ønskes besvaret skriftlig af markedsaktørerne, senest 23.1.2017. Det forventes ikke, at der vil blive afholdt dialogmøder med de deltagende markedsaktører, men beslutningen herom afhænger af de indkomne svar på de skriftlige spørgsmål. Rigspolitiet forbeholder sig retten til at afholde individuelle dialogmøder med udvalgte markedsaktører på baggrund af de modtagne besvarelser. I fald der afholdes dialogmøder, vil dette enten ske med samtlige markedsaktører, der har afleveret svar på de skriftlige spørgsmål eller et repræsentativt udvalg af disse. Endelig beslutning om afholdelse af dialogmøder og antallet af deltagere træffes efter gennemgang af de skriftlige besvarelser.
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester, 72318000 Datatransmission, 72317000 Datalagring

II.6)Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed
II.7)Yderligere oplysninger:
I forhold til pkt. I.4) henvises til beskrivelsen i pkt. II.4).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.12.2016