Leveringen - 444694-2017

08/11/2017    S214

Slovenië-Metlika: Diverse voedingsmiddelen

2017/S 214-444694

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 203-417872)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Metlika
Nationaal identificatienummer: 5088925000
Postadres: Šolska ulica 7
Plaats: Metlika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8330
Land: Slovenië
Contactpersoon: Željka Janjac
E-mail: info@osmetlika.si
Telefoon: +386 73691160
Fax: +386 73691170
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.osmetlika.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna dobava živil po sklopih.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/11/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 203-417872

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik je v skladu s vprašanji popravil predračun.

Spremenjeni sklopi so: 13, 15 in 17.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229338/OŠ_Metlika_predračun_2017.xls_-2.11.2017.zip