Služby - 444698-2019

23/09/2019    S183

Dánsko-Kodaň: Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby

2019/S 183-444698

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefón: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby

Referenčné číslo: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Hlavný kód CPV
72300000 Dátové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus (EGMS – Copernicus European Ground Motion Service) je súčasťou produktového portfólia systému monitorovania krajiny Copernicus a jej realizácia bola zverená EEA. Účelom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb s hospodárskym subjektom, ktorá pokryje tieto 2 úlohy:

– zriadenie poradného orgánu pre zemské pohyby Copernicus,

– poskytnutie pomocného odborníka, ktorý bude pracovať v priestoroch EEA (na pracovisku).

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby poradného orgánu sa budú vykonávať predovšetkým v priestoroch dodávateľa. Pomocný odborník bude pracovať v priestoroch EEA (na pracovisku).

II.2.4)Opis obstarávania:

Monitorovanie zemských pohybov je kľúčovým prvkom pri hodnotení a riadení rizík katastrof. Začlenenie tohto druhu informácií do budúcich prevádzkových postupov vo verejnom aj súkromnom sektore bude viesť k lepšiemu riadeniu rizík a ochrane majetku na miestnej, regionálnej a celoeurópskej úrovni a v niektorých prípadoch dokonca k záchrane životov. Výsledkom zmluvy uzatvorenej na základe tejto výzvy na súťaž by mal byť:

1) poradný orgán, ktorý bude EEA poskytovať nezávislé odborné poradenstvo a usmernenie týkajúce sa špecifikácie, realizácie, vývoja a fungovania služby Copernicus EGMS a

2) pomocný odborník, ktorý bude podporovať špecifikáciu a realizáciu služby Copernicus EGMS v úzkej spolupráci so zamestnancami EEA a poradným orgánom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Úplnosť a kvalita poznámky (N1) uvedenej v oddiele 1.3.1. špecifikácií obstarávania / Relatívna váha: 30
Kritérium kvality - Názov: Úplnosť a kvalita poznámky (N2) uvedenej v oddiele 1.3.2. špecifikácií obstarávania / Relatívna váha: 25
Kritérium kvality - Názov: Relevantnosť a primeranosť navrhovaných postupov zabezpečenia kvality a pracovných dojednaní pre členov poradného orgánu a pomocného odborníka / Relatívna váha: 15
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Nariadenie Copernicus Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 028-061255
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: EEA/DIS/R0/19/004
Názov:

Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
11/09/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Centre Tecnologic de telecomunicacions de Catalunya
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 1613
Poštová adresa: Parc Mediterrani de la Tecnologia, Av. Carl Friedrich Gauss 7
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES511 Barcelona
PSČ: 08860 Castelldefels
Štát: Španielsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Agency for Data Supply and Efficiency
Identifikačné číslo organizácie (IČO): DK37284114
Poštová adresa: Rentemestervej 8
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK01 Hovedstaden
PSČ: 2400
Štát: Dánsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Universita Degli Studi di Firenze
Identifikačné číslo organizácie (IČO): Regio Decreto N. 2102
Poštová adresa: Piazza san Marco 4
Mesto/obec: Firenze
Kód NUTS: ITI14 Firenze
PSČ: 50121
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: University of Warmia and Mazury
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 510884205
Poštová adresa: Oczapowskiego 2 Street
Mesto/obec: Olsztyn
Kód NUTS: PL622 Olsztyński
PSČ: 10-719
Štát: Poľsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: UK Research and Innovation
Poštová adresa: Polaris House, North Star Avenue
Mesto/obec: Swindon
Kód NUTS: UKK14 Swindon
PSČ: SN2 1FL
Štát: Spojené kráľovstvo
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Zentralanstalt Fuer Meteorologie und Geodynamik
Poštová adresa: Hohe Warte 38
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT130 Wien
PSČ: A-1190
Štát: Rakúsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Poštová adresa: Via Vitaliano Brancati 48
Mesto/obec: Roma
Kód NUTS: ITI43 Roma
PSČ: 00144
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Identifikačné číslo organizácie (IČO): Kamer van Koophandel 52766179
Poštová adresa: Rijnstraat 8, Post box 20906
Mesto/obec: Den Haag
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
PSČ: 2500 EX
Štát: Holandsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Norwegian Space Agency
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 886028482
Poštová adresa: P.O. Box 113 Skøyen
Mesto/obec: Oslo
Kód NUTS: NO011 Oslo
PSČ: N-0212
Štát: Nórsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Bureau de Recherches Geologiques et Minieres
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 528.056.149RCS Orleans
Poštová adresa: 3 Avenue Claude Guillemin, P.O. Box BP 36009
Mesto/obec: Orleans Cedex 2
Kód NUTS: FRB06 Loiret
PSČ: 45060
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Statens Kartverk
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 971040238
Poštová adresa: Kartverksveien 21, PO Box 3507
Mesto/obec: Hønefoss
Kód NUTS: NO032 Buskerud
PSČ: 3511
Štát: Nórsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Bundesantalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Poštová adresa: Stilleweg 2
Mesto/obec: Hannover
Kód NUTS: DE92 Hannover
PSČ: 30655
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 800 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 800 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Počas 3 rokov od nadobudnutia platnosti pôvodnej zmluvy si EEA vyhradzuje právo uplatniť možnosť realizovať rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na nové služby s budúcim dodávateľom v súlade s písmenom e) druhého pododseku bodu 11.1 a bodom 11.4 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/09/2019