Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 444718-2019

23/09/2019    S183

Luksemburg-Luxembourg: Studija o arhitekturi sustava kvantne komunikacijske infrastrukture — SMART 2019/0086

2019/S 183-444718

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska Komisija, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate C: Digital Excellence and Science Infrastructure, Unit C2: High Performance Computing and Quantum Technology
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5305
Dodatne informacije dostupne su na drugoj adresi:
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Administration and Finance
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5305
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o arhitekturi sustava kvantne komunikacijske infrastrukture — SMART 2019/0086

Referentni broj: SMART 2019/0086
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73300000 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je detaljno navesti zahtjeve korisnika i slučajeve upotrebe kojima bi se pokrenuo razvoj kvantne komunikacijske infrastrukture u uskoj interakciji sa sudjelujućim državama članicama. Na temelju toga bi se tada nastavilo sa specifikacijom sveobuhvatne (visokorazinske) arhitekture sustava za kvantnu komunikacijsku infrastrukturu sastavljenu od rješenja s integriranom sigurnošću temeljenih na svemiru i onih temeljenih na zemlji te kojima bi se obuhvatila cijela Europska unija. Cilj je kvantne komunikacijske infrastrukture omogućiti da se informacije i podaci jako sigurno prenose i pohrane te da mogu povezati kritična sredstva javne komunikacije u cijeloj Uniji.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU00 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

„Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).”

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Obzor 2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Javni naručitelj namjerava dodijeliti 2 ugovora s najvećim proračunom od 1 000 000 EUR po ugovoru pod uvjetom da postoji dovoljan broj ponuda koji zadovoljavaju uvjet „najbolji omjer cijene i kvalitete” naveden u dokumentaciji za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

„Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).”

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

„Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).”

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/11/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/11/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Europska komisija, DG Communications Networks, Content and Technology, Avenue de la Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

„Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).”

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

„Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).”

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/09/2019