Služby - 444718-2019

23/09/2019    S183

Luxembursko-Luxemburg: Štúdia o architektúre systému kvantovej komunikačnej infraštruktúry – SMART 2019/0086

2019/S 183-444718

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate C: Digital Excellence and Science Infrastructure, Unit C2: High Performance Computing and Quantum Technology
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5305
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Administration and Finance
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5305
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o architektúre systému kvantovej komunikačnej infraštruktúry – SMART 2019/0086

Referenčné číslo: SMART 2019/0086
II.1.2)Hlavný kód CPV
73300000 Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom je podrobne špecifikovať požiadavky používateľov a prípady použitia, ktoré by viedli k rozvoju kvantovej komunikačnej infraštruktúry, v úzkej spolupráci so zúčastnenými členskými štátmi. Na základe týchto údajov potom pokračovať v špecifikácii zastrešujúcej (vysokej) architektúry systému kvantovej komunikačnej infraštruktúry zloženej z vesmírnych a pozemných riešení, ktoré sú zabezpečené návrhom a ktoré by pokrývali celú Európsku úniu. Cieľom kvantovej komunikačnej infraštruktúry je umožniť, aby sa informácie a údaje prenášali a ukladali extrémne bezpečne a boli schopné prepojiť kľúčové prostriedky verejnej komunikácie v celej Únii.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.)“.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Horizont 2020

II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ má v úmysle zadať 2 zákazky s maximálnym rozpočtom 1 000 000 EUR/každú zmluvu pod podmienkou, že existuje dostatočný počet ponúk, ktoré spĺňajú podmienku „najlepší pomer ceny a kvality“ uvedený v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

„Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.)“.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

„Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.)“.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/11/2019
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/11/2019
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európska komisia, DG Communications Networks, Content and Technology, Avenue de la Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

„Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.)“.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

„Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.)“.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/09/2019