Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 444747-2017

08/11/2017    S214

Slovenië-Metlika: Diverse voedingsmiddelen

2017/S 214-444747

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 203-417872)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Metlika
Nationaal identificatienummer: 5088925000
Postadres: Šolska ulica 7
Plaats: Metlika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8330
Land: Slovenië
Contactpersoon: Željka Janjac
E-mail: info@osmetlika.si
Telefoon: +386 73691160
Fax: +386 73691170
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.osmetlika.si/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Sukcesivna dobava prehrambnega blaga (konvencionalna in ekološka živila)“.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna dobava živil po sklopih.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 203-417872

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
In plaats van:
Te lezen:

Popravek predračuna in dokumentacije. Popravki so označeni z druge barve.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/229480/Popravek_6.11.2017.zip