Prekės - 444834-2018

12/10/2018    S197

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2018/S 197-444834

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka
Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036
Adres pocztowy: ul. Modlińska 197
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lubbe, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 232
E-mail: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224438406
Faks: +48 223254166

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialoleka.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bialoleka.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie

II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
38652120 Projektory wideo
30121100 Fotokopiarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia elektronicznego dla placówki oświatowej – szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej 8 w Warszawie w ramach inwestycji pt. Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej.

Szczegółowy opis został zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO zgodnie z pkt 19 SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej:

— trzy (3) zamówienia polegające na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego o wartości brutto minimum 400 000,00 PLN każde.

Lub

— jedno (1) zamówienie polegające na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego o wartości brutto minimum 1 000 000,00 PLN.

Uwaga:

Zamawiający za sprzęt elektroniczny rozumie: kserokopiarki sieciowe, laptopy, projektory multimedialne, tablice multimedialne, urządzenia laserowe wielofunkcyjne, drukarki laserowe, zestawy komputerowe.

Uwaga: pod pojęciem zamówienia, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające dostawom, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku wykonywanych dostaw, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku. W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.

Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają samodzielnie lub wspólnie (łącznie – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) lub polegając na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem, że podmiot ten będzie realizował cześć zamówienia, którego dotyczy zezwolenie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy - zał nr 7 do SIWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia aukcji elektronicznej zawarto w pkt 1.5 oraz pkt 10.3 SIWZ

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Zgodnie z pkt 8 SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) Formularz oferty na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ) sporządzony zgodnie z pkt 3.3.1 SIWZ i dostarczony zgodnie z pkt 1.6 SIWZ

c) Formularz cenowy – zał. nr 3 do SIWZ - Uwaga! Każde pole musi zostać wypełnione! Niewypełnienie pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

d) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 8 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy).

e) Kserokopię wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ).

f) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.

g) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2018