Usługi - 444923-2017

08/11/2017    S214

Polska-Kraków: Usługi sprzątania

2017/S 214-444923

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Miasta S.A.
Adres pocztowy: ul. Lema 7
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-571
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bednarczyk
E-mail: przetargi@arm.krakow.pl
Tel.: +48 123491103
Faks: +48 122909960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arm.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.arm.krakow.pl/arm/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości w Tauron Arena Kraków wraz z terenem przyległym.

Numer referencyjny: ZPZ.261.13.2017
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Tauron Arena Kraków wraz z utrzymaniem terenu przyległego:

— bieżące całoroczne utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym zimowe utrzymanie terenów;

— sprzątanie po imprezach wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

— dodatkowy serwis sprzątający na zlecenie zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 029 436.47 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90919200 Usługi sprzątania biur
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90914000 Usługi sprzątania parkingów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Tauron Arena Kraków wraz z utrzymaniem terenu przyległego:

— bieżące całoroczne utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym zimowe utrzymanie terenów;

— sprzątanie po imprezach wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

— dodatkowy serwis sprzątający na zlecenie zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 029 436.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000 zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca (a także podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków) zobowiązany jest złożyć z ofertą:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (a także podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków), zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z aktualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – w ostatnim roku obrotowym osiągnęli przychody w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca (a także podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków) zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia:

a) rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu lub rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty – za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres – na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w punkcie 1a. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć takiego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku;

b) w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu – dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. posiadają doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni sprzątania minimum 20 000 m² przez okres co najmniej 12 miesięcy. Budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). W przypadku usług nadal wykonywanych do oceny spełniania warunków uwzględnia się wyłącznie część usług (okres realizacji) już wykonaną. Warunek w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić jeden z tych wykonawców, lub w przypadku polegania na zdolnościach technicznych innych podmiotów w tym zakresie – musi spełnić jeden podmiot.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca (a także podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków) zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego aktualne na dzień złożenia:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia;

b) dowody określające, czy usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt a zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu – dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, poziom C, sala konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest publiczne i jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Odnośnie dokumentów wymienionych w sekcji III.1 – szczegółowe informacje dotyczące zakresu, formy i sposobu składania dokumentów, w tym dokumentów, które składają Wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawcy mający siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy polegający na potencjale podmiotów trzecich i te podmioty – zawarte są w punkcie 6 SIWZ.

2. Oferty mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na adres: Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Lema 7, 31-571 Kraków, recepcja przy wejściu nr 1 (od ul. Lema).

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie: http://www.arm.krakow.pl/arm/przetargi

4. Zamawiający organizuje wizję lokalną w hali Tauron Arena Kraków z udziałem Wykonawców w celu umożliwienia zapoznania się z charakterystyką obiektu. Udział w wizji nie jest obowiązkowy. Termin wizji lokalnej: 21.11.2017 r., godz. 10:00. Zbiórka w recepcji Tauron Arena Kraków przy ul. Lema 7 w Krakowie (wejście od ul. Lema).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2017