Roboty budowlane - 444974-2019

23/09/2019    S183    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Koziegłowy: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2019/S 183-444974

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 100-227641)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Koziegłowy
Adres pocztowy: pl. Moniuszki 14
Miejscowość: Koziegłowy
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Wrzosowska, Przemysław Kołodziejczyk
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Tel.: +48 343141219
Faks: +48 343141219

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kozieglowy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Numer referencyjny: RIGK. 271.08 .2018
II.1.2)Główny kod CPV
45331000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla gminy i miasta Koziegłowy:

— instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.,

— gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.,

— powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:

a) Część nr 1 - Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.;

b) Część nr 2 - Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: programy funkcjonalno użytkowe oraz SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 100-227641

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dotyczy części nr 1 - należy przedstawić wykonanie min. 200 instalacji fotowoltaicznych (PV) w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej minimalnej wartości brutto 2 000 000 PLN.

Dotyczy części nr 2 - należy przedstawić wykonanie min. 50 instalacji gruntowych pomp ciepła w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej min. wartości brutto 1 800 000 PLN;

Powinno być:

a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego, i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— dotyczy części nr 1 - należy przedstawić wykonanie min. 200 instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej minimalnej wartości brutto 2 000 000 PLN,

— dotyczy części nr 2 - należy przedstawić wykonanie min. 50 instalacji gruntowych pomp ciepła o łącznej min. wartości brutto 1 800 000 PLN;

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 19/11/2019
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: