Forniture - 445034-2018

12/10/2018    S197    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2018/S 197-445034

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polonia
Persona di contatto: Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna pod Wizytkami, pok. 33, www.uw.edu.pl
Tel.: +48 225522533
E-mail: sbinkowski@adm.uw.edu.pl
Fax: +48 225522507
Codice NUTS: PL911

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.uw.edu.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://dzp.uw.edu.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polonia
Persona di contatto: Szymon Bińkowski
Tel.: +48 225522533
E-mail: sbinkowski@adm.uw.edu.pl
Fax: +48 225522507
Codice NUTS: PL911

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.uw.edu.pl

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Warszawskiego

Numero di riferimento: DZP 361-3\112/2018
II.1.2)Codice CPV principale
09300000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL911
Luogo principale di esecuzione:

Obiekty Uniwersytetu Warszawskiego.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (dalej: PE) przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą oraz obowiązującą umowę, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej: OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2019
Fine: 30/06/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) lub równowartość powyższych kwot wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych

3. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi posiadać w/w aktualną koncesję.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie ze wzorem umowy dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego – http://dzp.uw.edu.pl, podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/11/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/11/2018
Ora locale: 10:15
Luogo:

Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna pod Wizytkami, pok. 33, POLSKA.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Szymon Bińkowski – Dział Zamówień Publicznych. (tel. 22 55-22-533) wyłącznie w sprawach „organizacyjnych”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego – oficyna „Pod Wizytkami”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, pokój 33, POLSKA, w dniu 20.11.2018 r. o godzinie 10:15.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy-Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą,

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

3.Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

4.Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

5. Zgodnie z art. 24aa. 1. Ustawy Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830, osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w SIWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
00-582
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony

Prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6..Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
00-582
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/10/2018