Leveringen - 445105-2020

Submission deadline has been amended by:  528769-2020
22/09/2020    S184

România-Bucureşti: Utilaje de exploatare a gurilor de sondă

2020/S 184-445105

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Cecilia Buculei
E-mail: ojs@e-licitatie.ro
Telefon: +40 728988931
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petrom.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103569
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea (și/sau închirierea) de produse (echipamente/scule de operare ale acestora) și servicii pentru operații de control nisip – două loturi

Număr de referinţă: WS440965011
II.1.2)Cod CPV principal
43121100 Utilaje de exploatare a gurilor de sondă
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea (si/sau inchiriere) de produse (echipamente/scule de operare ale acestora) si servicii pentru operatii de control nisip – doua loturi.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 60 102 925.86 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele se pot depune fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente de adancime pentru Controlul Nisipului – Echipamente Mecanice cu servicii aferente

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43121100 Utilaje de exploatare a gurilor de sondă
76000000 Servicii privind industria petrolului şi a gazului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Locatii OMV Petrom

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea (si / sau inchirierea) de produse (echipamente/scule de operare ale acestora) si servicii pentru operatii de control nisip – 2 Loturi

La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.

Echipamentele si serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sunt repartizate in 2 loturi, iar cantitatile estimate de produse si servicii aferente Acordului Cadru, respectiv cantitatile de produse si servicii ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt prezentate in Anexa 1 la Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata min/max per Acord Cadru:

Lot 1: Vemin= 5.317.287,41 LEI; VEmax= 11.198.579,97LEI;

Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent:

Lot 1: Vemin= 1.329.321,85 LEI, VEmax= 2.799.644,99 LEI;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: ”Numarul de grosimi de perete/ greutate, (mm/lb/ft) ale coloanei de exploatare diametru exterior de 7 - 177,8 (in – mm) in care un echipament de adancime ofertat in cadrul Categoriei – Echipamente mecanice pentru operatii de impachetare cu nisip executate intr-un singur mars - Lot 1, poate fi operat”, cu o pondere de 3 % si cu un punctaj maxim de 3 puncte. / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Numarul de grosimi de perete/ greutate, (mm/lb/ft) ale coloanei de exploatare diametru exterior de 5½ - 139,7 (in – mm) in care un echipament de adancime ofertat in cadrul Categoriei – Echipamente mecanice pentru operatii de impachetare cu nisip executate intr-un singur mars - Lot 1, poate fi operat”, cu o pondere de 7 % si cu un punctaj maxim de 7 puncte. / Pondere: 7
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 198 579.97 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente de adancime pentru Controlul Nisipului – Echipamente Hidraulice cu servicii aferente

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
43121100 Utilaje de exploatare a gurilor de sondă
76000000 Servicii privind industria petrolului şi a gazului
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Locatii OMV Petrom

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea (si / sau inchirierea) de produse (echipamente/scule de operare ale acestora) si servicii pentru operatii de control nisip – 2 Loturi

La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.

Echipamentele si serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sunt repartizate in 2 loturi, iar cantitatile estimate de produse si servicii aferente Acordului Cadru, respectiv cantitatile de produse si servicii ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt prezentate in Anexa 1 la Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata min/max per Acord Cadru:

Lot 2: Vemin= 16.112.515,58 LEI; VEmax= 48.904.345,89 LEI

Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent:

Lot 2: Vemin= 4.063.976,80 LEI, VEmax= 12.267.416,99 LEI

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Varianta de ofertare a sistemului de degajare a sculei de operare din pacher pentru echipamentele de 6 5/8 -7 inch corespunzatoare Categoriei –Echipamente hidraulice, accesorii, scule de lansare/operare pentru operatii de impachetare cu nisip - Lot 2 / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 904 345.89 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016;

Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016.

Cerinta nr. 3: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016;

In sensul prevederilor Art. 76, alin.1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

— Christina VERCHERE - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului,

— Alina Gabriela POPA - Director Financiar si membru al Directoratului,

— Radu Sorin CAPRAU - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil,

— Peter Rudolf ZEILINGER - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream,

— Franck Albert NEEL - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas,

— Herbert HACKL- Director Departament Control Financiar,

— Aurelian COSTACHE – Manager Departament Asigurarea Calitatii si Managementul Cererii de Servicii si Materiale (departamentul beneficiar)

— Adriana VOICU – Director Departament Achizitii si Guvernanta Petrom (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice).

Neincadrarea in situatiile prevazute la cerintele 1, 2 si 3 va fi solicitata atat Ofertantului unic cat si in cazul unei asocieri fiecarui membru al asocierii, subcontractantului si tertului sustinator prin completarea in DUAE a sectiunii: Motive de excludere, cap. A: Motive referitoare la condamnari penale, cap. B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si cap. C Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de Ofertantii clasati pe primele doua locuri pentru fiecare lot in parte, in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat) semnat cu semnatura electronica extinsa.

Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat valabile la momentul prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare, precum si prin obiectul de activitate

Persoane fizice / juridice, romane / straine:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului cadru.

Modalitatea de indeplinire:

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv sectiunea Criterii de selectie, cap. A: Capacitatea de a corespunde cerintelor.

Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de Ofertantii clasati pe primele doua locuri pentru fiecare lot in parte, in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat) semnat cu semnatura electronica extinsa.

Documentul justificativ este certificatul constatator (copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” sau forma electronica) emis de Oficiul National al Registrului Comerțului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica.

Informațiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii acestuia.

In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.

Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.

Obiectul Acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau documentul echivalent.

Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cerinta nr. 1 Lot 1 Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2017, 2018, 2019) sa fie de minim 1.500.000 Lei fara TVA. Lot 2 Media cifrei de afaceri anuale pentru ultimele 3 exercitii financiare (2017, 2018, 2019) sa fie de minim 10.000.000 Lei fara TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat, respectiv sectiunea Criterii de selectie, cap. B: Capacitatea economica si financiara. Documentul justificativ, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele doua locuri pentru fiecare lot in parte, in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca in SEAP in format electronic (scanat) semnat cu semnatura electronica extinsa. Documentele justificative sunt Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali / extrase de bilant / rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. In cazul în care informațiile privind media cifrei de afaceri anuale nu sunt disponibile pentru întreaga perioadă impusă, operatorul economic va preciza data la care a fost înființat sau și-a început activitatea, Pentru situatii financiare exprimate in alte monede decat lei se va folosi cursul de schimb mediu anual lei/valuta comunicat de catre BNR http://www.bnr.ro. Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care Ofertantul isi demonstrează situaţia economică şi financiară, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament La data depunerii Ofertei terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care terţul/terţii susţinător/susţinători asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/terţii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv sectiunea Motive de excludere, Cap A, B si C; sectiunea Criterii de selectie, cap A si cap. B, impreuna cu angajamentul privind sustinerea financiara (inclusiv anexele acestuia). Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele doua locuri pentru fiecare lot in parte in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Prin semnarea angajamentului de sustinere terţul /terţii susţinător/susţinători raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea economica si financiara prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, atunci capacitatea acestuia/acestora urmeaza a fi cumulata cu cea a Ofertantului in ceea ce priveste respectiva / repectivele cerinta / cerinte.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lot 1 Demonstrarea experientei similare prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul a maxim 3 contracte livrarea unor produse similare, in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata de minim 1.000.000 Lei fara TVA. Lot 2 Demonstrarea experientei similare prin prezentarea oricaror documente care sa ateste, la nivelul a maxim 3 contracte livrarea unor produse similare cu cele utilizate pentru aplicarea metodei de completare a sondelor prin sistemul de impachetare cu nisip cuart, in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, in valoare cumulata de minim 10.000.000 Lei fara TVA. Prin „Produse similare” Entitatea contractanta intelege oricare tip de echipament (dispozitiv), potrivit pentru a fi utilizat in gaura de sonda, care sa permita realizarea injectiei de nisip intre exteriorul filtrelor si interiorul gaurii de sonda la nivelul intervalului productiv pe parcursul activitatilor de control nisip si care de asemenea nu permite curgerea fluidelor si a nisipului de strat in spatiul inelar dintre tubing si coloana de tubaj pe timpul exploatarii sondei. Deoarece operatiile de control nisip sunt foarte complexe, iar echipamentele solicitate, inainte de a fi folosite trebuie sa treaca prin anumite procese de testare si omologare, prin urmare pentru astfel echipamente, ofertantul trebuie sa faca dovada furnizarii unor produse similare in sensul celor mentionate mai sus.

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Cerinta nr. 2 In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale, daca este aplicabil, Ofertantul va prezenta informatii privind partea/partile din Acord cadru si din Contractele subsecvente pe care respectivul Ofertant are eventual intentia sa o/le subcontracteze.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cf art. 202, alin. (1) Lg 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea IV: Criterii de selectie, cap. C: Capacitatea tehnica si profesionala, pct. 1.b) cu urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte exprimate in alte monede decat Lei se va folosi pentru conversie cursul de schimb mediu anual Lei/valuta comunicat de catre BNR, http://www.bnr.ro. Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt scrisori de recomandari si/sau documente emise sau contrasemnate de clienti beneficiari sau autoritati / entitati contractante, in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, din care sa rezulte tipul produselor furnizate, valoarea acestora, perioada in care s-au furnizat produsele, precum si faptul ca produsele au fost receptionate. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la Ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.Capacitatea tehnica si / sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea AC si a CS, de un tert/terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si tertul/i respectiv/i. In cazul in care ofertantul isi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta detine si va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate si din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.La data depunerii Ofertei terţul/i susţinător/i va/vor prezenta DUAE, cf.art. 202, alin. (2) Legea 99/2016, completand sect. aferente cerintelor pentru care terţul/i susţinător/i asigura sustinerea cap. tehnice si/sau profesionale, si sect. relevante astfel incat sa reiasa ca terţul/i nu se afla in sit. care determina excluderea din procedura, cf prev art. 177, 178 si 180 Lg 99/16, respectiv sect. Motive de excludere, Cap A, B si C; sect. Criterii de selectie, cap A si cap. C, impreuna cu angajamentul privind sustinerea tehnica (inclusiv anexele acestuia) sau acordul de subcontractare, dupa caz.

In cazul subcontractarii operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, conform art. 202, alin. (1) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate alaturat. La data depunerii Ofertei subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, conform art. 202, alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv sectiunea Motive de excludere, Cap A, B si C; sectiunea Criterii de selectie, cap A si C (daca este cazul), impreuna cu Acordul de subcontractare (model propriu). Acordul de subcontractare va contine cel putin activitatea pe care ofertantul intentioneaza sa o subcontracteze cat si procentul aferent acesteia. Documentele justificative, care sustin cele asumate prin Acordul de subcontractare, urmeaza a fi prezentate, pe fiecare lot in parte, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele doua locuri pentru fiecare lot in parte, in urma finalizarii evaluarii ofertelor si se incarca în SEAP în format electronic (scanat), semnate cu semnatura electronica extinsa. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, conform art. 55, alin (1) din HG 394/2016. In cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, se va prezenta DUAE completandu-se numai sectiunea Motive de excludere, Cap A, B si C, conform art. 202, alin (3) din Legea 99/2016. Daca o asociere de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si / sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va prezenta o garantie de participare la licitatie („GdP”), distinct pe fiecare lot in parte ptr care va depune o Oferta. Cuantumul GdP ptr fiecare Lot este de: Lot1=27.000,00 Lei; Lot2=122.000,00 Lei.

Si va fi constituita astfel:

1.Prin instrument de garantare emis in favoarea entitatii contractante (EC) în conditiile legii, de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, care se va prezenta în cuantumul si pentru perioada prev. Instrumentul de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite, conform art. 42 alin. 1, 2, 3, 4 si 7 din HG 394/2016; sau

2.Prin virament bancar in contul IBAN RO16RNCB0082000494180001 pt LEI sau IBAN RO86RNCB0082000494180002 pt EURO, deschise la BCR. Cursul de referinta considerat pentru echiv. GdP depusa in alta moneda decat Ron va fi cel comunicat de Banca Centrala Europeana in data publicarii anuntului de participare („AP”). In cazul unei asocieri de op. ec, GdP poate fi constituita de oricare dintre asociati in numele asocierii. Dovada constituirii GdP se prezinta in SEAP in format electronic (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data si ora stabilita pt. depunerea ofertelor precizata in AP. Perioada de valab. a GdP trebuie sa fie de 194 zile de la data limita de depunere a ofertelor mentionata in AP, inclusiv data limita. Instrumentul pentru GdP trebuie sa prevada ca plata GdP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezintă EC cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor mentionata in AP. GdP se restituie conform art. 44 din HG 394/2016. O solicitare de prelungire a valab. Ofertei va necesita si prelungirea coresp. a valab. GdP. EC are dreptul de a retine GdP in oricare dintre sit. prev. la art. 43, alin.1 lit. a) si c) din HG 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna execu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/04/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Operatorii economici care descarca prezenta documentatie de atribuire direct din atasamentul la anuntul de participare publicat in SEAP au obligatia de a urmari in SEAP atasarea diverselor comunicari facute de Entitatea Contractanta urmare a unor solicitari de clarificare cerute de unii potentiali ofertanti.

In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29, alin. 3) din HG 394/2016.

Solicitarile de clarificari privind Documentatia de atribuire din partea operatorilor economici interesati, si implicit raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin. 3 din Legea 99/2016 si a Notificarii emisa de ANAP in data de 06.09.2016.

Documentele redactate in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora.

Se va prezenta DUAE, pe fiecare lot in parte, in format xml (pentru ofertantul unic, fiecare membru al Asocierii /subcontractant / tert sustinator, dupa caz). Pentru completarea DUAE, operatorul economic (individual sau membru al asocierii; tert/i sustinator/i si/sau subcontractant/i) trebuie sa detina un cont activ in SEAP (respectiv fiecare participant la procedura: membrii asocierii, tertul/ii sustinator/i si/sau subcontractantul/ii trebuie sa detina acest cont activ). In vederea completarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – Informatii pentru Operator Economic, disponibil pe platforma SEAP.

În cazul în care doua sau mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe prima sau a 2a pozitie a clasamentului cu punctaj egal, Entitatea contractantă declară câștigător Ofertantul a cărui ofertă are punctajul cel mai mare aferent factorului de evaluare 1 (Pret), căruia i-a fost acordată cea mai mare pondere.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016 la art. 8 alin. (1), respectiv in termen de 10 zile.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OMV Petrom S.A., Departament achiziții
Adresă: Str. Coralilor nr. 22, sector 1 („Petrom City”)
Localitate: București
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: cecilia.buculei@petrom.com
Telefon: +40 728988931
Adresă internet: www.petrom.com
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/09/2020