Доставки - 445335-2016

17/12/2016    S244    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Медицинско оборудване

2016/S 244-445335

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Военномедицинска академия
129000273
бул. „Св. Георги Софийски“ № 3
София
1606
България
Лице за контакт: инж. Анна Кръстева
Телефон: +359 29225388
Електронна поща: anna.krasteva@vma.bg
Факс: +359 29523311
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.vma.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
33100000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции;

Обособена позиция 1 — Анестезиологичен апарат;

Обособена позиция 2 — Пациентен монитор;

Обособена позиция 3 — Дефибрилатор;

Обособена позиция 4 — Портативни ЕКГ апарати;

Обособена позиция 5 — Реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил;

Обособена позиция 6 — Медицинско оборудване за медицинска полева палатка.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 97 725.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура дефибрилатор

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33172200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ — София- гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура дефибрилатор — 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Допълнителни възможности (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура портативни ЕКГ апарати

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33123230
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ — София- гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура портативни ЕКГ апарати — 10 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок (П2) / Тежест: 20 %
Критерий за качество - Име: Допълнителни възможности (П3) / Тежест: 20 %
Цена - Тежест: 60 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33172200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

ВМА, МБАЛ — София- гр. София 1606, ул. „Георги Софийски“ № 3.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 151-272980
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: В-9952
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура дефибрилатор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/12/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Илан медицинска апаратура“ ООД
103597142
ул. „Кирил Шиваров“ № 9, вх. Б
Варна
9002
България
Телефон: +359 52612259
Електронна поща: office@ilan.bg
Факс: +359 52612258
код NUTS: BG
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 53 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: В-9953
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура портативни ЕКГ апарати

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/12/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Илан медицинска апаратура“ ООД
103597142
ул. „Кирил Шиваров“ № 9, вх. Б
Варна
9002
България
Телефон: +359 52612259
Електронна поща: office@ilan.bg
Факс: +359 52612258
код NUTS: BG
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 900.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: В-9951
Обособена позиция №: 5
Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експоатация на реанимационна апаратура-оборудване за реанимобил

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/12/2016
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Медицинска техника инженеринг“ ООД
831641528
ж.к. Младост, бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов“
София
1750
България
Телефон: +359 24627118
Електронна поща: info@mte-bg.com
Факс: +359 24627115
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 28 325.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбите на ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/12/2016