Leveringen - 445478-2018

12/10/2018    S197    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Pardubice: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 197-445478

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 175-396373)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27520536
Postadres: Kyjevská 44/0
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 532 03
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Jaroslava Čížková
E-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
Telefoon: +420 461569127

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nempk.cz/

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných nepravidelných dodávek počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren včetně příslušenství na jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu s kvalitativními a technickými požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 175-396373

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 16/10/2018
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 16/10/2018
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
VII.2)Overige nadere inlichtingen: