Υπηρεσίες - 445509-2020

23/09/2020    S185

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας για εκστρατείες δοκιμής προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια, τα οποία υπόκεινται σε οικολογικό σχεδιασμό ή ενεργειακή επισήμανση

2020/S 185-445509

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 150-366673)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENER — Energy, ENER.C.4 — Energy Efficiency: Buildings and Products
Ταχ. διεύθυνση: Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ener-c4-tenders@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας για εκστρατείες δοκιμής προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια, τα οποία υπόκεινται σε οικολογικό σχεδιασμό ή ενεργειακή επισήμανση

Αριθμός αναφοράς: ENER/2020/OP/0009
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο παρών διαγωνισμός, ο οποίος παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ξεκινήσει εκστρατείες δοκιμής προϊόντων, που καλύπτονται από τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση, κατά τη διάρκεια περιόδου 4 ετών, σκοπεύει να συμβάλει σημαντικά στους στόχους ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για το 2030, και να συμβάλει στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία και στους μακροπρόθεσμους στόχους της για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου του άνθρακα. Πράγματι, η εποπτεία της αγοράς είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της υψηλής μόχλευσης που αποκτήθηκε μέσω της αυξημένης συμμόρφωσης με τους κανόνες, με την απομάκρυνση περισσότερων μη συμμορφούμενων προϊόντων από την αγορά και με την αύξηση των συνολικών επιπέδων συμμόρφωσης, μέσω της ενισχυμένης αντίληψης ότι η αγορά παρακολουθείται αποτελεσματικά. Η έννοια μιας τέτοιας εκστρατείας δοκιμών τέθηκε αρχικά στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας που έχει συστήσει η ΓΔ ENER με τα κράτη μέλη, για την αντιμετώπιση του χάσματος που παρατηρείται σχετικά με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης για το 2020.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/09/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 150-366673

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 30/09/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 12/10/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 01/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 13/10/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: