Доставки - 445550-2017

08/11/2017    S214    - - Доставки - Обявление за поръчка - Процедура на договаряне 

България-Козлодуй: Различни хранителни продукти

2017/S 214-445550

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
106513772
площадка АЕЦ Козлодуй
Козлодуй
3321
България
Лице за контакт: Георги Стефанов
Телефон: +359 097373822
Електронна поща: gistefanov@npp.bg
Факс: +359 097376007
код NUTS: BG313

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3495
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Производство и предоставяне на безплатна храна на работещите на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно Наредба № 11/21.12.2005 г.

II.1.2)Основен CPV код
15800000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Производство и предоставяне на безплатна храна на работещите на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно Наредба № 11/21.12.2005 г. включваща: доставка на хранителни продукти, необходими за производството на храна в столовете; доставка на храни в готов вид за директна продажба в щандовете към столовете и магазините; производство и предоставяне на храна в готов вид; изготвяне на дневни и седмични менюта с ястия; ежедневно транспортиране на произведената храна до обекти, в които само се предоставя такава; организиране и извършване на товаро-разтоварни работи на доставените хранителни продукти и храни и тяхното правилно съхранение; провеждане на входящ контрол при доставяне на хранителни продукти, храни и напитки; изготвяне на калкулации на ястия; ежедневно хигиенизиране и поддържане на предоставените помещения и активи; микробиологичен анализ за хигиената на конктактните повърхности на предметите, приборите и оборудването; техническа профилактика на предоставените машини и съоръжения.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15800000
55523000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Площадка АЕЦ Козлодуй.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Производство и предоставяне на безплатна храна на работещите на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно Наредба № 11/21.12.2005 г. включваща: доставка на хранителни продукти, необходими за производството на храна в столовете; доставка на храни в готов вид за директна продажба в щандовете към столовете и магазините; производство и предоставяне на храна в готов вид; изготвяне на дневни и седмични менюта с ястия; ежедневно транспортиране на произведената храна до обекти, в които само се предоставя такава; организиране и извършване на товаро-разтоварни работи на доставените хранителни продукти и храни и тяхното правилно съхранение; провеждане на входящ контрол при доставяне на хранителни продукти, храни и напитки; изготвяне на калкулации на ястия; ежедневно хигиенизиране и поддържане на предоставените помещения и активи; микробиологичен анализ за хигиената на конктактните повърхности на предметите, приборите и оборудването; техническа профилактика на предоставените машини и съоръжения.

Приблизителен персонал на АЕЦ Козлодуй — 3 400 столуващи, по две хранения дневно, като лимитът (стойността на един храноден) е в размер на 7 лева на човек и същият може да се променя от Възложителя; приблизителен персонал на външни организации, които изпълняват дейности на площадката — 1 200 столуващи; по време на Планово-годишен ремонт на 5 и 6 енергоблок, 2 пъти годишно за по 45 кал. дни, броят на столуващите в Стол 2 нараства приблизително с 350 столуващи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложено месечно меню за обектите за хранене / Тежест: 25 %
Критерий за качество - Име: Разнообразие на номенклатурата на храните, които ще се предлагат в щандовете и магазините / Тежест: 25 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 445 065.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Очакван брой кандидати: 2
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Към т. 2.5) Критерии за възлагане, за критерия цена се прави уточнение за следните критерии със съответната тежест:

Месечна цена на услугата за производство и предоставяне на безплатна храна — с тежест: 25 %

Процент отстъпка спрямо определената в бюлетина на САПИ ЕООД единична базова цена на храните и хранителните продукти — с тежест: 25 %.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Кандидатите да имат регистрация по чл. 12 от Закона за храните от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за търговия с храни, обхващащо групите храни по техническото задание.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел А, т. 2 на ЕЕДОП, като се посочва информация относно за номер, дата, издател, лице, на което е издадено, данни за обекта, собственик на обекта.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 години от датата на подаване на заявлението;

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за доставките с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойности, датите и получателите, придружен с доказателство за извършената доставка.

2. Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 години от датата на подаване на заявлението;

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойности, датите и получателите, придружен с доказателство за извършената услуга.

3. Кандидатът да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.

4. Кандидатът да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, приложим за дейностите предмет на поръчката.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на Сертификат издаден от акредитирани лица за контрол на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент.

Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а участникът, определен за изпълнител, при сключване на договор представя доказателства за съответствие.

5. Кандидатът да прилага система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР), сертифицирана съгласно ISO 22000:2005 за дейностите, покриващи предмета на поръчката или еквивалент.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, раздел Г на ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на Сертификат издаден от акредитирани лица за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР), съгласно ISO 22000:2005 или еквивалент.

Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а участникът определен за изпълнител, при сключване на договор представя доказателства за съответствие.

Възложителят може да изисква по всяко време представяне на цитираните доказателства за информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Кандидатите:

По т. 1: Да имат опит в извършване на идентични или сходни дейности по изпълнени доставки с идентичен или сходен предмет (под сходни се разбира доставка на храни и хранителни продукти), през последните 3 години;

По т. 2: Да имат опит в извършване на идентични или сходни дейности по изпълнени услуги с идентичен или сходен предмет (под сходни се разбира осигуряване на комплексно хранене за над 1 500 работници и/или служители на едно хранене), през последните 3 години;

По т. 3: Да разполагат със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката както следва:

3.1. минимум 1 производствена база — обект за приготвяне на готова храна тип кухня-майка, находяща се на територията на Р. България, притежаваща документи за регистрация в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.

3.2. минимум 3 (три) специализирани транспортни средства за превозване на суровини и храни от животински произход, с издадени „Удостоверение за регистрация на транспортното средство“ от ОДБХ, съгласно чл. 246 ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отговарящи на изискванията на Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните.

3.3. миминум 2 (две) транспортни средства за превоз на хранителни продукти от неживотински произход (бакалски стоки, плодове, зеленчуци и др.) отговарящи на изискваията на Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните.

По т. 4: Да прилагат сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, приложим за дейностите предмет на поръчката.

По т. 5: Да прилагат система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР), сертифицирана, съгласно ISO 22000:2005 приложима за дейностите предмет на поръчката или еквивалент.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП или чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства.

Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай, че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

продължава в т. VI.3).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция за изпълнението на договора в размер на 4 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. парична сума, внесена по следните банкови реквизити „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 — лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,

2. банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща месечната цена на услугата за производство и предоставяне на храна в готов за консумация вид ежемесечно чрез банков превод в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан Протокол, отразяващ отчитане и приемане изпълнението на услугата, съгласно т. 3.4.1 от Техническото задание.

Възложителят заплаща стойността на продадената храна от столовете, щандовете и магазините ежеседмично, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни след представяне на Оригинална фактура и Справка за консумираната храна, съгласно т. 3.4.2 от Техническото задание.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Няма изискване към правната форма.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Поради специфичността и обема на обществената поръчка се налага извършване на оглед на обектите на място.

Желаещите трябва предварително да уговорят датата и начина за огледа на телефон 0973/7 26 46 с г-жа Цветанка Джонова — Инспектор „Столово хранене“ или г-жа Емилия Шарбанова — Организатор „Столово хранене“. За целта заинтересованите лица в свободен текст да изразят желанието си да огледат обектите, които възложителят ще предостави за извършване на услугата, като изпратят копие от личните си карти или паспортите на посетителите на факс: 0973/7 60 07 и посочат датата на която ще направят огледа.

След запознаването на място с обектите, се попълва Декларация по образец за извършен оглед на обектите, която се представя заедно с офертата.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/12/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 05/01/2018
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Специфични национални правила за изключване:

— чл. 3, ал. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Чл. 5, ал. 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка;

— чл. 101, ал. 11 от ЗОП: свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата кандидати, които са свързани лица.

2. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 20.12.2017 г. от 10:00 ч. в Управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

3.Възложителят отстранява от участие кандидат, за който са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, който не отговаря на поставените критерии за подбор, или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията, както и при наличие на другите основания по чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
АЕЦ Козлодуй, Управление Търговско, отдел Обществени поръчки
площадка АЕЦ Козлодуй
Козлодуй
3321
България
Телефон: +359 097373230
Електронна поща: ntcenova@npp.bg
Факс: +359 097376007

Интернет адрес: www.kznpp.org

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2017