Služby - 445593-2018

12/10/2018    S197    Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Odpratávanie snehu

2018/S 197-445593

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603406
Poštová adresa: Žatevná 2
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Dúbravka
Kód NUTS: SK
PSČ: 844 02
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefón: +421 221025897

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.dubravka.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: E-VO, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47197331
Poštová adresa: Námestie slobody 11
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefón: +421 221025897

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://tendersolution.sk/

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy

Referenčné číslo: 01/Dbrvk/2018/S
II.1.2)Hlavný kód CPV
90620000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom verejného obstarávania je komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov a parkovísk, schodov a prechodov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojné odpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 838 792.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90630000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, podľa zoznamu komunikácií - príloha č. 5 súťažných podkladov

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom verejného obstarávania je komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov a parkovísk, schodov a prechodov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojné odpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Ručné výkony na chodníkoch, schodoch a prechodoch / Relatívna váha: 30
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Pohotovosť / Relatívna váha: 10
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Výkony na komunikáciách a ich nasadenie / Relatívna váha: 25
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Strojné výkony na chodníkoch / Relatívna váha: 10
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Posyp (cena za výkon, bez posypového materiálu) / Relatívna váha: 10
Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov: Posypový materiál / Relatívna váha: 15
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 30 000,- EUR. Podrobnosti o zábezpeke definuje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len,,zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Odôvodnenie: Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie zohľadňuje povahu a rozsah predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia uchádzačov v takomto rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí plnenie zmluvného záväzku s minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania.

Z vyjadrenia banky, alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplývať, že uchádzač za obdobie posledných troch rokov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, nebol v nepovolenom debete a peňažné prostriedky na jeho účte neboli predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčenú kópiu tohto dokumentu.

Ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určene osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade s § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov doklady preukazujú v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač preukaze splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovnými dokladmi (originál alebo úradne osvedčené kópie):

1) Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Odôvodnenie: Uvedenou požiadavkou verejný obstarávateľ overuje skúsenosti uchádzača pre realizáciu poskytnutia služieb ako je predmet zákazky. Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika poskytnutia služieb, ktorých sa predmet zákazky týka, poskytuje ver. obstarávateľovi primeranú záruku, že uchádzač bude schopný plniť predmet zákazky v požadovanom množstve a kvalite.

2) Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže údajmi o strojovom a technickom vybaveni, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.

Odôvodnenie: Požadované preukázanie technického vybavenia zodpovedá požiadavke predmetu zákazky, aby sa obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanej kvalite.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

AD 1) Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že za predchádzajúce 3 roky

Od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je verejným obstarávateľom opísaný predmet zákazky. Pre účely tejto zákazky sa za službu rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti považuje komplexná údržba komunikácií v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky.

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu referencií v minimálnom objeme kumulatívne za rozhodné obdobie vo výške 600 000,- EUR bez DPH.

AD 2) Uchádzač predloží zoznam strojného vybavenia, ktoré má k dispozícii pre plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje minimálne technické vybavenie:

— 2 x sypač a odhŕňač s nosnosťou od 400 do 500 kg,

— 2 x sypač a odhŕňač s nosnosťou od 1 300 do 1 500 kg,

— 2 x sypač a odhŕňač s nosnosťou od 4 500 do 5 000 kg.

Uchádzač predloží platné osvedčenia (overené fotokópie) o evidencii motorového vozidla na prislúchajúce požadované strojno technické zariadenia.

Splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 zákona možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vztah.

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, doklady preukazujú v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/11/2018
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/11/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

E-VO, s.r.o., Namestie slobody 11, 811 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (system EVO) - https://evo.gov.sk. Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby sa záujemca zaregistroval prostredníctvom systému EVO do zákazky, ktorá je zverejnená na portáli EVO.

2. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi/osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia originály alebo úradne osvedčené kópie požadovaných dokladov, ak nie je uvedené inak. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/10/2018