Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 445623-2018

12/10/2018    S197

Polska-Rzeszów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2018/S 197-445623

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Legionów 20
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogdan Mleczko
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 178534071
Faks: +48 178536484
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ ...

Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2413.23.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ograniczona liczba znaków w pkt II.1.1) uniemożliwia podanie pełnej nazwy zamówienia. Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km – etap II (dobudowa drugiej jezdni)”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71354000 Usługi sporządzania map
71351000 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe
71352000 Usługi badania podłoża
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, makroregion wschodni, województwo podkarpackie

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „rozbudowa drogi ekspresowej s19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km – etap II (dobudowa drugiej jezdni)”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowej stadium Koncepcji Programowej [KP] z uzupełniającym rozpoznaniem geologicznym a także materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach [DŚU] wraz z jej uzyskaniem dla drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Sokołów Młp. Północ” (bez węzła) do węzła Jasionka (bez węzła). W ramach Koncepcji Programowej należy przygotować m.in. następujące rodzaje opracowań:

Aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1 000,

Opinię geotechniczną,

Zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

Dokumentację geologiczno-inżynierską,

Zatwierdzony Projekt robót geologicznych dla Dokumentacji hydrogeologicznej,

Dokumentację hydrogeologiczną,

Dokumentację badań podłoża gruntowego,

Koncepcję Programową,

Plan działań ratowniczych – część techniczno-budowlaną,

Analizę i prognozę ruchu.

Natomiast w ramach Materiałów do wniosku o wydanie DŚU przewiduje się wykonanie:

Karty informacyjnej przedsięwzięcia,

Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wartość zamówienia mieści się w zakresie pomiędzy: 144 000 EUR a 5 548 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

Do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 23 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, poniżej zawarto informacje dotyczące Sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt b) osób:

1.

2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Mostowego:

Wymagana liczba osób: 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

Wymóg doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) lub Koncepcji Programowej (KP) lub Projektu Budowlanego (PB), budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A, w tym 1 o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m, na stanowisku/stanowiskach Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej

3) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej:

Wymagana liczba osób: 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

Wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzeniu 2 dokumentacji projektowych: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego

Z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) lub Koncepcji Programowej (KP) lub Projektu Budowlanego (PB), budowy dróg lub ulic klasy min. S, o łącznej długości 7 km, na stanowisku/stanowiskach Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej

4) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej:

Wymagana liczba osób: 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

Wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzeniu dokumentacji projektowej: Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego

Z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) lub Koncepcji Programowej (KP) lub Projektu Budowlanego (PB), budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A, w tym 1 o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m, na stanowisku/stanowiskach Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej

Wyjaśnienia:

* Poprzez „opracowanie” dokumentacji STEŚ-R, KP i PB należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.

* Poprzez pełnienie funkcji „na stanowisku/stanowiskach Projektanta (...) lub Sprawdzającego (...)” należy rozumieć pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego w myśl art. 20 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.)

* Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).

* Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.3.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).

* Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej.

* Główny Projektant Drogowy (koordynator) będzie osobą wskazaną w umowie, upoważnioną w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt b) powyżej Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 381 000,00 PLN.

2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć:

Dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

4. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, poniżej zawarto informacje dotyczące III.2.2) Warunki realizacji umowy:

3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj.: czynności wykonywanych przez następujących ekspertów kluczowych:

a. Głównego Projektanta Drogowego, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej

Oraz

b. Głównego Projektanta Mostowego, którymi są obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

W stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) Wykonawcy:

Wykonawca, musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w ciągu ostatnich 10 lat przy opracowaniu (zakończeniu) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

2 dokumentacji projektowych spośród: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) lub Koncepcji Programowej (KP) lub Projektu Budowlanego (PB), dla budowy odcinka drogi lub ulicy klasy min. S, o łącznej długości 7 km.

Wyjaśnienia:

* Poprzez sformułowanie „2 dokumentacji projektowych spośród: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) lub Koncepcji Programowej (KP) lub Projektu Budowlanego (PB)” należy rozumieć, że Wykonawca może wykazać się zarówno przedstawieniem 2 dokumentacji z jednego stadium projektowego (np. 2 dokumentacje STEŚ-R) jak i przedstawieniem 2 dokumentacji z dwóch różnych stadium projektowych (np. 1 STEŚ-R i 1 KP).

* Poprzez „opracowanie” dokumentacji STEŚ-R, KP i PB należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Protokołu odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnego dokumentu.

* Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia

21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1440 ze zm.).

* Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia warunek określony w pkt a) powyżej, musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazali się wymaganym doświadczeniem ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4.5.2017 r.,

W sprawie C – 387/14 „art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu

O udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji”.

Celem zastosowania ww. wyroku Zamawiający będzie badał rzeczywisty udział Wykonawcy w realizacji wykazanych przez niego, a wykonanych w ramach konsorcjum prac, poprzez żądanie złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

b) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta Drogowego (koordynatora):

Wymagana liczba osób: 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

Wymóg doświadczenia przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) lub Koncepcji Programowej (KP) lub Projektu Budowlanego (PB), budowy dróg lub ulic, klasy min. S, o łącznej długości 7 km, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej

Pozostałe informacje zawarto w Sekcji III.1.1) Wykaz i krótki opis warunków: 1.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

Pozostałe informacje zawarto w Sekcji III.1.2) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: pkt. 3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego GDDKiA Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20, pokój nr 7, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferty powinny być złożone w Siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Legionów nr 20, w Kancelarii - Dziennik Podawczy.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW SIWZ (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt12.3. IDW SIWZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ.

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12.3. IDW.

6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia

O zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2018