Tjänster - 445807-2018

12/10/2018    S197    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Helsingfors: Konsulttjänster för företagsutveckling

2018/S 197-445807

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Valtiovarainministeriö
0245439-9
PL 28, Valtioneuvosto
Helsinki
00023
Finland
Kontaktperson: Timo Hattinen
Telefon: +358 295530157
E-post: valtiovarainministerio@vm.fi
Nuts-kod: FI1B1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vm.fi

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-020577/attachments
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lean-toimintamallin kehittäminen ja koulutus

Referensnummer: VM/1414/02.07.00/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79411100
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on asiantuntijatyö valtiovarainministeriön tueksi lean-toimintamallin käyttöönoton tukemisessa ja kouluttamisessa. Hankittavaa asiantuntijatyötä voidaan käyttää myös hankkeiden ja verkostojen toiminnan kehittämisessä.

Asiantuntijatyöhön kuuluu esimerkiksi toimintamallin käyttöönoton suunnittelussa tukeminen, henkilöstön kouluttaminen, tukeminen uusien työtapojen ja -menetelmien käyttöönotossa sekä henkilöstön valmentaminen. Työ voi sisältää myös erilaisten suunnitelmien tai raporttien laadintaa.

Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattuna liitteenä olevissa asiakirjoissa. Jos asiakirjat eivät avaudu, tallenna ne ensin omalle koneellesi.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on asiantuntijatyö valtiovarainministeriön tueksi lean-toimintamallin käyttöönoton tukemisessa ja kouluttamisessa. Hankittavaa asiantuntijatyötä voidaan käyttää myös hankkeiden ja verkostojen toiminnan kehittämisessä.

Asiantuntijatyöhön kuuluu esimerkiksi toimintamallin käyttöönoton suunnittelussa tukeminen, henkilöstön kouluttaminen, tukeminen uusien työtapojen ja -menetelmien käyttöönotossa sekä henkilöstön valmentaminen. Työ voi sisältää myös erilaisten suunnitelmien tai raporttien laadintaa.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/12/2018
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/11/2018
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Finska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 28/02/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/11/2018
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefon: +358 295643300
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/10/2018