Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 445928-2014

Компактен изглед

31/12/2014    S251

България-Стара Загора: Фармацевтични продукти

2014/S 251-445928

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД
Национален регистрационен номер: 123535874
Пощенски адрес: ул. „Генерал Столетов“ № 2
Град: Стара Загора
Пощенски код: 6003
Държава: България
Лице за контакт: „Многопрофилна болница за активно лечение — „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД
На вниманието на: Ваня Богданова
Адрес за електронна поща: mbalad_sz_zop@mail.bg
Телефон: +359 42605443
Факс: +359 42601125

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://mbal-kirkovich.org/

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Доставка на лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания и терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Мястото за изпълнение на поръчката е Болнична аптека при Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора.

код NUTS BG344 Stara Zagora

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Касае се за: Доставка на лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания и терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

33600000 Фармацевтични продукти

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1 238 145,66 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Предлагана цена. Тежест 85
2. Условия на разплащане. Тежест 15
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 121-214905 от 27.6.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1 Обособена позиция №: 3 - Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 3, 5, 6, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36 и 48
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
4.11.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Медекс“ ООД
Пощенски адрес: ул. „Самоковско шосе“ № 2Л, Търговски център „Боила“, ет. 5
Град: София
Пощенски код: 1138
Държава: България
Адрес за електронна поща: tenders@medex.bg
Телефон: +359 24833362
Факс: +359 29175538

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 372 534,5 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 12
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 2 Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 1, 8, 9, 10, 20, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 и 47
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
4.11.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Софарма Трейдинг“ АД
Пощенски адрес: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Град: София
Пощенски код: 1756
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@sopharmatrading.bg
Телефон: +359 28133660
Факс: +359 28133666

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 685 190,2 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 12
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 3 Обособена позиция №: 16 - Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 16
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
4.11.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД
Пощенски адрес: ул. „Проф. Александър Фол“ № 2, вх. Б, ет. 7
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: irena.kunova@adpharma.com
Телефон: +359 28103930
Факс: +359 28103993

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 32 130 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 12
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не
Поръчка №: 4 Обособена позиция №: 31 - Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция № 31, 32 и 33
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
4.11.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 4
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Химимпорт фарма“ АД
Пощенски адрес: бул. „Джеймс Баучер“ № 51
Град: София
Пощенски код: 1407
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@chimimportpharma.bg
Телефон: +359 28622836
Факс: +359 28622838

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 148 290,96 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 12
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29.12.2014