Dienstleistungen - 445970-2019

23/09/2019    S183

Polen-Krakau: Leistungsüberprüfung

2019/S 183-445970

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Postanschrift: ul. Kapelanka 60
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 30-347
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
E-Mail: przetargi@cmj.org.pl
Telefon: +48 124278170
Fax: +48 124278252
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cmj.org.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.cmj.org.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.cmj.org.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów – pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: SA-271-71/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79313000 Leistungsüberprüfung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów – pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. Ilekroć jest mowa o „wizycie akredytacyjnej” lub „przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z 6.11.2008 (Dz.U. 2016.2135 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31.8.2009 w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., nr 150, poz. 1216). Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej (tj. od dnia jej zawarcia do 31.12.2020 r.), w szczególności cen za osobodzień wizyty akredytacyjnej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Szpitale zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów – pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. Ilekroć jest mowa o „wizycie akredytacyjnej” lub „przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z 6.11.2008 (Dz.U. 2016.2135 tj.) i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31.8.2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., nr 150, poz. 1216). Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej (tj. od dnia jej zawarcia do 31.12.2020 r.), w szczególności cen za osobodzień wizyty akredytacyjnej. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie w ramach umowy ramowej maksymalnie 90 przeglądów akredytacyjnych zrealizowanych przez wizytatora pielęgniarkę, w ramach których może zaistnieć konieczność zaangażowania więcej niż po jednym wizytatorze pielęgniarce. Podana liczba jest wielkością szacunkową, a faktyczna liczba przeprowadzonych przeglądów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Każdy przegląd będzie trwał maksymalnie 3 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa ramowa będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 r. W terminie tym mogą być udzielane zamówienia będące przedmiotem umów wykonawczych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres zatrudniania w szpitalu osoby realizującej zamówienie (um. o pracę lub um. cywilnopr. w wym. czasu pracy odpowiad. co najm. ½ etatu) liczony w m-cach w ciągu ostat. 5 lat przed upł. term. skł. of. / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami: wizytatorem pielęgniarką (tj. pielęgniarka lub położna, która posiada prawo wykonywania zawodu), która:

— posiada wykształcenie wyższe,

— jest czynna zawodowo - rozumiane, jako wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej (zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - Dz.U.2016.1251 t.j. ze zm.),

— posiada biegłą znajomość procesu akredytacji i standardów akredytacyjnych zawartych w „Zestawie standardów akredytacyjnych” w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz.Urz. Ministra Zdrowia nr 2 poz. 24 z 25.1.2010, która zagwarantuje efektywne przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego: sprawne posługiwanie się standardami akredytacyjnymi w trakcie przeglądu, właściwe ich interpretowanie, analizowanie obserwowanych zjawisk, poszukiwanie wyczerpujących informacji dotyczących spełniania standardów, adekwatne zadawanie pytań w trakcie wywiadów z kadrą zarządzającą szpitala, liderami i członkami zespołów zadaniowych, profesjonalistami medycznymi i innymi pracownikami szpitala, a także wywiadów z pacjentami, egzekwowanie wyczerpujących odpowiedzi, podsumowywanie i syntetyzowanie obserwacji, sprawne dokonywanie oceny dokumentacji szpitala, sprawne wypełnianie arkuszy ocen i formułowanie komentarzy do poszczególnych ocen;

— posiada co najmniej 10 lat doświadczenia pracy w szpitalu,

— w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie była zatrudniona w podmiocie leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) (w zakresie określonym prawem wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej) przez okres minimum 36 miesięcy – przez zatrudnienie Zamawiający rozumie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

— w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała należycie co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu wizyty akredytacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 8.11.2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.2135 t.j.) lub uczestniczyła, co najmniej 3 razy w takiej wizycie w zespole wizytującym, w jednostce udzielającej świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, uzyskując pozytywną rekomendację. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1.1.1 SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Sposób realizacji umowy ramowej opisany jest w pkt 3.5 SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 21
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/10/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/10/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, POLSKA, pok. nr 218A.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta w zakresie postępowania powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 PLN (pięćdziesiąt złotych). Szczegóły zawiera pkt 7 SIWZ. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione do uzupełnienia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/09/2019