Dienstleistungen - 445970-2019

23/09/2019    S183

Polska-Kraków: Realizacja usług kontrolnych

2019/S 183-445970

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Adres pocztowy: ul. Kapelanka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
E-mail: przetargi@cmj.org.pl
Tel.: +48 124278170
Faks: +48 124278252
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cmj.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.cmj.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów – pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

Numer referencyjny: SA-271-71/19
II.1.2)Główny kod CPV
79313000 Realizacja usług kontrolnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów – pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. Ilekroć jest mowa o „wizycie akredytacyjnej” lub „przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z 6.11.2008 (Dz.U. 2016.2135 t.j.) i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31.8.2009 w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., nr 150, poz. 1216). Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej (tj. od dnia jej zawarcia do 31.12.2020 r.), w szczególności cen za osobodzień wizyty akredytacyjnej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpitale zlokalizowane na terenie Polski

II.2.4)Opis zamówienia:

Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów – pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. Ilekroć jest mowa o „wizycie akredytacyjnej” lub „przeglądzie akredytacyjnym” należy pod tym pojęciem rozumieć przegląd podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych pod względem spełniania standardów akredytacyjnych, określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z 6.11.2008 (Dz.U. 2016.2135 tj.) i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31.8.2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. z 2009 r., nr 150, poz. 1216). Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej (tj. od dnia jej zawarcia do 31.12.2020 r.), w szczególności cen za osobodzień wizyty akredytacyjnej. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie w ramach umowy ramowej maksymalnie 90 przeglądów akredytacyjnych zrealizowanych przez wizytatora pielęgniarkę, w ramach których może zaistnieć konieczność zaangażowania więcej niż po jednym wizytatorze pielęgniarce. Podana liczba jest wielkością szacunkową, a faktyczna liczba przeprowadzonych przeglądów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Każdy przegląd będzie trwał maksymalnie 3 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa ramowa będzie obowiązywała od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 r. W terminie tym mogą być udzielane zamówienia będące przedmiotem umów wykonawczych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres zatrudniania w szpitalu osoby realizującej zamówienie (um. o pracę lub um. cywilnopr. w wym. czasu pracy odpowiad. co najm. ½ etatu) liczony w m-cach w ciągu ostat. 5 lat przed upł. term. skł. of. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami: wizytatorem pielęgniarką (tj. pielęgniarka lub położna, która posiada prawo wykonywania zawodu), która:

— posiada wykształcenie wyższe,

— jest czynna zawodowo - rozumiane, jako wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej (zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - Dz.U.2016.1251 t.j. ze zm.),

— posiada biegłą znajomość procesu akredytacji i standardów akredytacyjnych zawartych w „Zestawie standardów akredytacyjnych” w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali opublikowanym w Dz.Urz. Ministra Zdrowia nr 2 poz. 24 z 25.1.2010, która zagwarantuje efektywne przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego: sprawne posługiwanie się standardami akredytacyjnymi w trakcie przeglądu, właściwe ich interpretowanie, analizowanie obserwowanych zjawisk, poszukiwanie wyczerpujących informacji dotyczących spełniania standardów, adekwatne zadawanie pytań w trakcie wywiadów z kadrą zarządzającą szpitala, liderami i członkami zespołów zadaniowych, profesjonalistami medycznymi i innymi pracownikami szpitala, a także wywiadów z pacjentami, egzekwowanie wyczerpujących odpowiedzi, podsumowywanie i syntetyzowanie obserwacji, sprawne dokonywanie oceny dokumentacji szpitala, sprawne wypełnianie arkuszy ocen i formułowanie komentarzy do poszczególnych ocen;

— posiada co najmniej 10 lat doświadczenia pracy w szpitalu,

— w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie była zatrudniona w podmiocie leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) (w zakresie określonym prawem wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej) przez okres minimum 36 miesięcy – przez zatrudnienie Zamawiający rozumie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

— w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonała należycie co najmniej 3 usługi polegające na przeprowadzeniu wizyty akredytacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 8.11.2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2016.2135 t.j.) lub uczestniczyła, co najmniej 3 razy w takiej wizycie w zespole wizytującym, w jednostce udzielającej świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, uzyskując pozytywną rekomendację. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.3.1.1.1 SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Sposób realizacji umowy ramowej opisany jest w pkt 3.5 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 21
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, POLSKA, pok. nr 218A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta w zakresie postępowania powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 PLN (pięćdziesiąt złotych). Szczegóły zawiera pkt 7 SIWZ. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione do uzupełnienia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.2 i 5.3 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2019