Tjänster - 446065-2017

09/11/2017    S215

Belgien-Bryssel: UCA 17/047 Tillhandahållande av SAP-relaterade tjänster

2017/S 215-446065

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, secrétariat général
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UCA 17/047 Tillhandahållande av SAP-relaterade tjänster

Referensnummer: UCA 17/047.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72212442 Programvaruutvecklingstjänster för finansiella system
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är upphandlingen av SAP-relaterade it-tjänster för generalsekretariatet hos Europeiska unionens råd, i syfte att underhålla och utveckla det finansiella informationssystemet SOS II och att implementera nya funktioner inom gränserna för förändringshantering och i samarbete med företagsanvändare.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72267100 Underhåll av IT-programvara
80533100 Datautbildning
72261000 Stödtjänster för programvara
72212440 Programvaruutvecklingstjänster för finansiell analys och redovisning
72212451 Programvaruutvecklingstjänster för affärsresursplanering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Underhåll, stöd, utbildning och konsulttjänster med anknytning till ett integrerat finansiellt informationssystem baserat på systemet SAP ERP Central Component 6.0 (kallat SOS II) och relaterade produkter (SAP BI, SAP PI, Solution Manager etc.) som används av generalsekretariatet hos Europeiska unionens råd, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitetskriterier / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet (framework contract – FWC) förnyas automatiskt 2 gånger med 12 månader per gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader innan ramavtalets återstående period löper ut. En förnyelse ändrar inte och skjuter inte upp befintliga åtaganden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Rådets generalsekretariat publicerar inte det uppskattade penningvärdet av sina kontrakt. Den uppskattade omfattningen av tjänsterna/varorna anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/12/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/01/2018
Lokal tid: 15:00
Plats:

Sekretariatets utskott för utvärdering av anbud kan besluta om att låta översätta anbud om det anser detta nödvändigt för att förstå anbudet.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får representeras av högst 1 person, vars namn ska skickas via e-post (tendering@consilium.europa.eu) senast 20.12.2017.

Anbudsöppningen kan komma att skjutas upp med kort varsel på grund av oförutsedda händelser i generalsekretariatets byggnader den dag då mötet för öppning av anbud planeras.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, inom 2 månader från det datum då denne fick kännedom om saken.

Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

De förfarandemässiga tidsfristerna förlängs på grund av avstånd med en enskild period på 10 dagar, oavsett var den berörda partens vanliga etableringsort eller hemvist är.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens råd, Secrétariat Général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3047
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/10/2017