Blago - 446066-2017

09/11/2017    S215

Belgija-Bruselj: Nakup in vzdrževanje lepilnega stroja

2017/S 215-446066

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/P001
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02.002 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3043
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3043
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup in vzdrževanje lepilnega stroja.

Referenčna številka dokumenta: OIB.02/PO/2017/053/778.
II.1.2)Glavna koda CPV
42991000 Stroji za papir, tiskarstvo in knjigoveštvo ter deli zanje
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Nakup in vzdrževanje lepilnega stroja, ki bo zamenjal 2 trenutna lepilna stroja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 190 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50530000 Storitve popravila in vzdrževanja strojev
48773000 Programski paket s pripomočki za tiskanje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Regija Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup in vzdrževanje lepilnega stroja, ki bo zamenjal 2 trenutna lepilna stroja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 190 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Upravna sredstva EU.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I „Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti“ k specifikacijam.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednji strani: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Opomba: izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev.

Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

— kopijo finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za zadnja 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za zadnja 3 leta. Če finančni izkazi ali poročilo izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matičnega podjetja), izjave revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,

— poročilo o letnem prometu na področju, na katerega se nanaša to obvestilo o naročilu, ustvarjenem v obdobju preteklih 3 poslovnih let.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

da bi bil izbran, mora ponudnik zagotoviti dokazilo o povprečnem specifičnem prometu za pretekla 3 poslovna leta v višini 380 000 EUR/leto.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

seznam glavnih referenc v Evropi/Belgiji za več javnih ali zasebnih naročil, izvedenih v preteklih 5 letih. Ta seznam mora izkazovati, da so dobave blaga in storitve neposredno povezane s tem naročilom. Zato je treba navesti naslednje: imena in naslove prejemnikov, opis strojev in zagotovljenih dodatnih storitev (vzdrževanje, itd.), zaračunane zneske.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

seznam glavnih referenc mora vključevati najmanj 2 referenci strank, ki se nanašata na vsaj 1 stroj z vzdrževanjem.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 22/12/2017
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/01/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté, rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 uradno pooblaščen predstavnik na ponudnika lahko sodeluje na odpiranju ponudb (predložiti je treba potni list ali osebno izkaznico). Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo pisno obvestiti Enoto OIB.02.002 Javna naročila (glejte podatke o naslovu v točki I.1) najpozneje 2 delovna dni pred datumom odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

(1) Specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3043

(2) Zainteresirane strani so vabljene, da se registrirajo na spletnem mestu. Nato bodo prek spletnega sistema za javna naročila obveščene o katerih koli posodobitvah tega javnega razpisa. Strani, ki se ne registrirajo na spletnem mestu, ga morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če ponudniki na spletnem mestu ne zasledijo dodatnih informacij o tem javnem razpisu.

Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih minimalnih ravneh sposobnosti, skupnem predvidenem obsegu naročila itd. so navedene v specifikacijah, ki so na voljo na prej omenjenem spletnem mestu. Papirna različica ne bo izdana. Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) je leta 2005 pridobil certifikat „EMAS“ in posluje na okolju prijazen način. EMAS je sistem za okoljsko ravnanje in presojo, prostovoljni instrument EU, ki ga organizacije uporabljajo, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost.

(3) Za nadaljnje informacije o sodelovanju pri javnem razpisu ter v poteku postopkov javnih naročil za OIB glejte „Vodnik za ponudnike“ ter brošuro „Poslovanje z Evropsko komisijo“, dostopno na povezavi: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/10/2017