Προμήθειες - 446249-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

19/12/2015    S246

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια ειδών μιας χρήσης για εστίαση

2015/S 246-446249

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10.9.2015, 2015/S 175-317517)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόψη Γραφείου «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη» — Λουξεμβούργο, μονάδα OIL.06, τομέας 002 «Συμβάσεις και πρόσκληση υποβολής προσφορών», κτίριο Jean Monnet, γραφείο A1/029, 2920 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Φαξ +352 4301-32109. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oil-appels-offres@ec.europa.eu


Παρατηρήσεις:

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.

Η σύμβαση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο νέας δημοσίευσης.

Κατόπιν ανάλυσης των υποχρεωτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και ελλείψει συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν έγινε δεκτή καμία προσφορά για τη φάση της ανάθεσης.