Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 446315-2021

03/09/2021    S171

Sverige-Norrköping: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2021/S 171-446315

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norrköping Norrevo Fastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 559028-5747
Postadress: Norra Promenaden 100
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 60181
Land: Sverige
E-post: maria.petersson@norrevo.se
Telefon: +46 11-155108
Internetadress(er):
Allmän adress: http://norrevo.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/norrk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=60739
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/norrk/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=60739
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulter besiktning/utredning inomhusmiljö samt fuktprojektering

Referensnummer: KS 2021/0323
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Norrköpings kommun, upphandling- och inköpsenheten (inköpscentral) inbjuder er att lämna anbud på upphandling av konsulter inom besiktning/utredning inomhusmiljö samt fuktprojektering i enlighet med upphandlingsdokumentet. 

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 7 400 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71313000 Miljötekniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Art: Ramavtal

Omfattning: Ramavtalet omfattar att som konsult utföra miljöinventeringar, arbeta fram åtgärdsförslag samt utföra uppdrag såsom fuktprojektering och utföra kontroller avseende fukt i pågående produktion/byggnation när behov uppkommer i den löpande verksamheten hos respektive avropande myndighet.

Mängd: Ramavtal tecknas med tre (3) leverantörer förutsatt att tre (3) leverantörer uppfyller samtliga krav. 

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 7 400 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 03/10/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/10/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 58104
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13251100
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/08/2021