Služby - 446333-2021

Submission deadline has been amended by:  531303-2021
03/09/2021    S171

Slovensko-Bratislava: Digitálne mapovanie

2021/S 171-446333

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81499
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Jašková
E-mail: andrea.jaskova@bratislava.sk
Telefón: +421 259356194
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433745
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14058/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Referenčné číslo: MAGS OVO 59725/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71354100 Digitálne mapovanie
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie) a vymedzené areály vo vlastníctve, alebo správe obstarávateľa.

Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 286 333.33 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

1 časť: Okres Bratislava I+III+IV

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71354100 Digitálne mapovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmet zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy pre Okres Bratislava I+III+IV.

Predbežný odhad celkovej výmery plôch zelene na mieste plnenia je približne 1000 (slovom tisíc) ha.

Pre časť 1, t.j. územie okresov Bratislava I., Bratislava III., Bratislava IV je výmera približne 500 (slovom päťsto) ha.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 143 166.65 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

2. časť: Okres Bratislava II+V

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71354100 Digitálne mapovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sídlo verejného obstarávateľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmet zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy pre Okres Bratislava II+V

Predbežný odhad celkovej výmery plôch zelene na mieste plnenia je približne 1000 (slovom tisíc) ha.

Pre časť.2, t.j. územie okresov Bratislava II. a Bratislava V. je výmera približne 500 (slovom päťsto) ha.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 143 166.65 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu

pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač

preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení realizovať predmet zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do

zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO predloží uchádzač zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predloží uchádzač údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

:

K bodu 1.

Časť č. 1 a Časť č. 2: Zoznam musí obsahovať zákazky na poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (mapovanie plôch zelene), ktorých súčet bude v hodnote:

pre časť. č.1: min. 20 000 eur s DPH

pre časť č. 2: min. 20 000 eur s DPH

Poskytnuté služby sa môžu do každej časti započítať iba raz, t. j. nie je možné započítať tú istú službu za účelom preukázania splnenia podmienky účasti v obidvoch častiach zákazky.

Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje mapovanie plôch zelene v obci/mestskej časti s ich zameraním a vytvorením databázy v digitálnej forme.

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že požadovaná referencia musí byť vystavená na osobu uchádzača, nie na geodeta, prostredníctvom ktorého preukazuje uchádzač splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

K bodu 2.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky bude disponovať:

a) minimálne jedným autorizovaným geodetom s autorizáciou autorizovaného geodeta so spôsobilosťou na vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6, písmeno d) až j) zákona NR SR č. 215/ 1995 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo oprávnenie podľa celého § 6 vyššie uvedeného zákona zapísaného v Komore geodetov a kartografov na základe zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.

Uchádzač v ponuke predloží potvrdenie, že daný odborník je v čase predloženia ponuky v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom. V prípade, že nie je v pracovnoprávnom pomere s uchádzačom, môže ísť o tzv. inú osobu podľa § 34 ods. 3 ZVO a je potrebné riadiť sa tam uvedeným postupom. Uchádzač berie na vedomie, že osoba určená na plnenie zmluvy sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy.

Uvedená podmienka účasti (mapovanie plôch zelene v obci/mestskej čast) sa vzťahuje rovnako pre obe časti predmetu zákazky, t.j. uchádzač sa môže preukázať jedným autorizovaným geodetom pre obe časti predmetu zákazky.

Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR - Uchádzač preukáže požadovaným osvedčením geodeta. Ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť.

b) min. 1 skúsenosťou z výkonu funkcie geodeta. Uchádzač preukáže zoznam realizovaných zákaziek, ktorých súčet je min.20 000 EUR s DPH a z ktorých musí vyplývať splnenie danej podmienky účasti (mapovanie plôch zelene v obci/mestskej čast).

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/10/2021
Miestny čas: 09:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/10/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční aj v priestoroch zasadačky č. 19 magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 Bratislava (budova Primaciálneho paláca).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní osobnú účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si stanovuje požiadavku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, v zmysle ktorej vylúči z verejného

obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uzavrel v danom

verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/08/2021