Dostawy - 446358-2014

Wyświetl widok skrócony

31/12/2014    S251    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Tabor kolejowy

2014/S 251-446358

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
Osoba do kontaktów: Jakub Kołodziejczyk
40-040 Katowice
Polska
Tel.: +48 727030062
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
Faks: +48 324940662

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kolejeslaskie.com/

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o.o., KS/ZP/50/2014.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie dzierżawy 28 elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej „ezt” lub „pojazdami”, wraz z:
2.1.1. świadczeniem usługi utrzymania poziomu P1, P2 i P3 oraz napraw bieżących zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212, poz. 1771 ze zm.) na obszarze województwa śląskiego w stosunku do 16 pojazdów;
2.1.2. świadczeniem usługi utrzymania poziomu P2 i P3 oraz napraw bieżących zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212, poz. 1771 ze zm.) na obszarze województwa śląskiego w stosunku do 12 pojazdów. Przedmiot zamówienia obejmuje również obowiązek dostarczenia Pojazdu zastępczego w okresie wyłączenia Pojazdu z ruchu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz w okresie wykonywania czynności utrzymania. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.
2.2. Każdy z oferowanych Pojazdów musi posiadać następujące dokumenty:
1) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Głównego Inspektora Kolejnictwa lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; termin obowiązywania świadectwa nie może być krótszy niż do końca terminu realizacji zamówienia;
2) ważne świadectwo sprawności technicznej;
3) aktualną dokumentację DTR, WTWiO oraz zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dokumentację systemu utrzymania DSU w języku polskim.
2.3. Wszystkie pojazdy będące przedmiotem dzierżawy powinny mieć wykonane naprawy poziomu czwartego oraz naprawy poziomu piątego tak, że przez cały okres wykonania zamówienia nie będzie konieczności wykonywania przedmiotowych napraw przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość wykonania przez Wykonawcę naprawy poziomu czwartego lub naprawy poziomu piątego pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę na czas trwania czynności naprawczych pojazdu zastępczego o parametrach nie gorszych od pojazdu będącego przedmiotem dzierżawy.
2.3.1. Na czas trwania czynności przeglądowych poziomu P3 Wykonawca zapewnia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od pojazdu będącego przedmiotem dzierżawy.
2.4. Obsługę trakcyjną i konduktorską wynajmowanych Pojazdów stanowić będą drużyny trakcyjne Zamawiającego.
2.5. Opracowanie planów pracy oraz planów przeglądów wynajmowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (obiegów) będzie po stronie Zamawiającego.
2.6. Wykonawca musi posiadać prawo do dysponowania oferowanymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi w zakresie przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania dzierżawy. Zakres prawa do dysponowania pojazdami nie może wyłączać lub ograniczać możliwości zawarcia przez Wykonawcę umowy o treści stanowiącej Załącznik do SIWZ.
2.7. Pojazdy będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać wymagania stawiane przez zarządcę infrastruktury określone w „Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy” oraz wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.
2.8. Wydanie Pojazdów Zamawiającemu nastąpi nie później niż 1.1.2015.
2.9. Elektryczne zespoły trakcyjne będące przedmiotem zamówienia winny spełniać określone niżej wymagania:
1) ilość miejsc siedzących: min 160;
2) zasilanie: 3 000 V DC;
3) szerokość toru: 1 435 mm;
4) długość pojazdu: nie większa niż 70 m;
5) system silników trakcyjnych: prądu stałego lub asynchroniczne;
6) prędkość konstrukcyjna do 160 km/h;
7) nacisk na oś: do 14 T;
8) wyposażone w ramki, uchwyty umożliwiające zakładanie tablic kierunkowych, relacyjnych spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej ws. sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych z 3.1.2013 (Dz. U. z 2013, poz. 211 ze zm.);
9) wyposażone w układ służący do pomiaru zużycia energii elektrycznej spełniający wymagania PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Układ winien być uruchomiony i umożliwiać rozliczanie energii elektrycznej na podstawie rzeczywistego zużycia;
10) możliwość korzystania przez Zamawiającego z będących jego własnością podestów najazdowych (szyn R-LA) w celu wprowadzania do pojazdów osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Wskazane wyżej parametry techniczne i funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
2.10. Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, w tym warunki realizacji zamówienia, zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającym wzór umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34620000, 50220000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 111 046 720 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
KS/ZP/50/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 170-302299 z dnia 5.9.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 207-367549 z dnia 28.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.12.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przewozy Regionalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa
Polska
Tel.: +48 783828700
E-mail: info@p-r.com.pl
Faks: +48 224744039
Adres internetowy: www.przewozyregionalne.pl

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 107 126 400 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 111 046 720 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/
Faks: +48 224587803

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wobec czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami ustawy Pzp lub w przypadku zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, Wykonawca a także inny podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, może skorzystać ze środków ochrony prawnej określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 ust. 5 ustawy Pzp.
Terminy składania odwołań w niniejszym postępowaniu są następujące:
a) zgodnie z art. 182 ust. pkt 1 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
b) zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
c) zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, odwołanie wobec czynności innych, niż określone w art. 182 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
d) zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/
Faks: +48 224587803

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.12.2014