Szolgáltatások - 446360-2021

Submission deadline has been amended by:  539314-2021
03/09/2021    S171

Magyarország-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 171-446360

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067422021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067422021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nagyerdei Tréningpálya tervezése

Hivatkozási szám: EKR001067422021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Nagyerdei Tréningpálya megvalósításához szükséges vázlattervi, engedélyezési, illetve kiviteli tervdokumentáció, árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése tervezési szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen belterület 22253, 22284, 22287, 22290, 22271, hrsz., Debrecen külterület 052, 070, 05/13 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat:

A Nagyerdei tréningpálya létrehozásának célja, hogy a méltán népszerű debreceni parkerdő és környezete mellett, a városba érkező látogatóknak és az itt lakóknak egy színvonalas, egyedi tematikájú sportolási és rekreációs lehetőség nyíljon a kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező Nagyerdő területén.

A Nagyerdő projekttel érintett része népszerű a futók és kerékpárosok körében, ezt kívánjuk kiegészíteni olyan több edzettségi szintű sportolók, sportolni vágyók által is végezhető feladatokkal szegélyezett útvonallal, amely közelebb hozza a szabadtéri sportolás lehetőségét a hobbi sportolók, illetve a gyermekes családok részére új, egyedi szolgáltatással bővítve a terület turisztikai palettáját.

A NATURA2000 érintettségre való tekintettel Tervező feladata olyan tervdokumentáció elkészítése, amely alapján a tervezett kivitelezési tevékenység, a kiemelt jelentőségű természetvédelmi területre jelentős hatással ne legyen.

A tervezési feladatrészek:

A tervezési feladat magában foglalja a

- vázlattervi,

- engedélyezési valamint

- kiviteli tervdokumentációt.

Tervezési fejezetek:

1.Tájépítészeti fejezet

2.Sporttechnikai fejezet

3.Erdészeti fejezet

4.Környezetvédelmi fejezet

5.Útépítési fejezet

6.Grafikai fejezet

1. Útvonalak

A projekt keretein belül két helyszínen tervezett egy-egy útvonal kialakítása.

1. útvonal: kb. 7,5 km

a „temető-sarká”-tól az Idősek háza melletti tisztásig, funkcióját tekintve aktívabb, többnyire sport célú kisebb mértékben rekreációs állomásokat foglal magában,

2. útvonal: kb. 2,5 km

a Kartács utca felől az első erdei nyiladékon túlnyomórészt rekreációs és ismeretterjesztő célokat szolgálna, itt a sport funkció kevesebb hangsúlyt kapna.

2. Tréningpálya elemek:

A két útvonal mentén 26 db funkcionális tréningpálya elem, 11 db játszóhely, 1db gyerek farönk akadálypálya minimum 350m hosszon, 1db farönk paralel akadálypálya minimum 100m hosszon 2 db „erdei tanterem”, 8 db tornadekk telepítése tervezett.

Tervező feladata az útvonal mentén funkcionális feladatok végzésére alkalmas egyedi szabadtéri sport- és játszóeszközök gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

Az eszközök anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

3. Pihenők, esőbeállók:

A tervezési feladat részét képezi a fejlesztési területen pihenőpadok, piknik asztalok (összesen 62 db), hulladékgyűjtők (38 db), valamint 11 db egyedi esőbeálló elhelyezése, azok gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

A berendezések és esőbeállók anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

4. Bemutató és információs táblák:

Tervező feladata a tréningpálya állomásain a végzendő feladatok leírását tartalmazó hozzávetőlegesen 35 db többnyelvű tábla helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

Tervező feladata a fejlesztési területen információs és útjelző táblák helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

5. Infrastruktúra, parkolók:

A fejlesztéssel érintett területen közművesítés nem tervezett.

30 db parkolóhely biztosítása, illetve kialakítása tervezett.

A tervezési feladat részét képezi a beszerzendő, telepítendő eszközök listájának teljeskörű specifikációval ellátott összeállítása.

Számszerű mennyiségi adatok:

Tréningpálya elemek:

# 26 db funkcionális tréningpálya elem,

# 11 db játszóhely,

# 1 db gyerek farönk akadálypálya,

# 1 db farönk paralel akadálypálya

# 2 db „erdei tanterem”,

# 8 db tornadekk.

Egyéb elemek:

# 62 db pihenőpad, illetve piknik asztal,

# 11 db esőbeálló,

# 38 db hulladékgyűjtő,

# 35 db információs tábla,

# infrastruktúra fejlesztés.

A terveket .dwg és .pdf/A formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető .doc/.docx formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést (vázlattervi szinten költségbecslést) .pdf és szerkeszthető .xls/.xlsx formátumban kell szállítani.

A végleges dokumentációt - mely tartalmazza a vázlattervi, engedélyezési és kivitelezési terveket a jogszabály szerinti tartalommal - 4 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 1 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.

A tervdokumentáció szállítási határideje:

# Vázlatterv: tervezési szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap.

# Engedélyezési tervdokumentáció: a vázlattervi dokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 60 naptári nap.

# Kiviteli tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 45 naptári nap.

# Az erdészeti, valamint természetvédelmi hatósági engedély véglegessé válásától számított 10 naptári nap áll a tervező rendelkezésére a hatósági engedélyben megfogalmazott kitételek kiviteli tervekre való átvezetésére.

A végszámla kiállítására a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően, kizárólag a végleges hatósági engedélyek megléte és az abban foglaltak átvezetése esetén, illetve azt követően kerülhet sor.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül tájépítés tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül parkoló tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül tréningpálya elem tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül szabadtéri játszóeszközök gyártmánytervének elkészítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül bemutató táblák és/vagy információs és/vagy útjelző táblák grafikai tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban foglalt határidő a kiviteli tervdokumentáció szállítási határideje, amely az engedélyezési tervdokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 45 naptári nap.

A vázlatterv szállítási határideje: Tervezési szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap.

Az engedélyezési tervdokumentáció szállítási határideje: a vázlattervi dokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 60 naptári nap.

Az erdészeti, valamint természetvédelmi hatósági engedély véglegessé válásától számított 10 naptári nap áll a tervező rendelkezésére a hatósági engedélyben megfogalmazott kitételek kiviteli tervekre való átvezetésére.

Ajánlatkérő az eljárásban nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. A beszerzés egy komplex, egységes tréningpálya tervezési feladatára irányul, melynek részekre bontásával az egyes tervezési feladatok megfelelő kapcsolódása, a tervek közötti összhang kerülne veszélybe. A részekre történő ajánlattétel összeegyeztethetetlen mind a műszaki, mind a gazdasági ésszerűséggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés); II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § a)-o) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő szerepel az illetékes elektronikusan elérhető kamarai nyilvántartásban , az igazolást nem szükséges benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

A VI.3). pont folytatása:

19. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

20 Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: valamennyi alkalmassági követelmény.

21. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi (CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározottakat.

24. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább: 700 000 Ft/esemény, 1 500 000 Ft/év,

Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.

25. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő ártáblázat hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).

26. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.

27. Az értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: Ár szempont: fordított arányosítás, 1- 5. részszempont: pontozás a közbeszerzési dokumentumok szerint.

28. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti.

Ajánlati biztosíték összege: 200 000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem fizet.

A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§(4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.

29. Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 3%-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Megrendelő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor: 80 000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben Megrendelő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni a Tervező által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből.

A Tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül Megrendelőt ért minden kárt Tervező köteles megtéríteni Megrendelő részére.

30. Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja az értékelési szempontok tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

31. Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Az Önkormányzat többlettámogatásra irányuló igényt kíván benyújtani. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a megigénylendő forrásemelés az Önkormányzat számláján jóváírásra kerül, és/vagy Ajánlatkérő úgy dönt, hogy a forrásemelést, vagy annak egy részét saját forrásból biztosítja, vagy megelőlegezi, és mindezekről Ajánlatkérő Nyertes ajánlattevőt levélben tájékoztatja, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának.

Amennyiben a tervezési szerződés nem lép hatályba a szerződéskötést követő 6 hónapon belül, - Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha Megrendelő a szerződéskötést követő 6 hónapon belül akként dönt, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges forrás nem kerül biztosításra, és erről Tervezőt értesíti. Ezen esetekben a Tervező a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: (M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni.

Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtania.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben - a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel - teljesített összesen legalább 30 db tréningpálya elem tervezésére irányuló referenciával.

Ajánlatkérő tréningpálya elem fogalma alatt a következőket érti:

tréningpálya elem: a fixen telepített szabadtéri kondi eszközök és/vagy játszótéri eszközök.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a beszerzést a 522/2017. (VIII.14.) Kormányhatározat alapján a „Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség 2017-2030 időszakra szóló stratégiai fejlesztésére” projektből, valamint saját forrásból finanszírozza utófinanszírozással, a támogatás intenzitása az adott projekt elszámolható költségének 100%-a.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A végszámla kiállítására a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően, kizárólag a végleges hatósági engedélyek megléte és az abban foglaltak átvezetése esetén, illetve azt követően kerülhet sor. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdései.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

-Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

-Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

-Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A Kbt. 135.§ (1), (6) és (11) bekezdései A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 1 %-a naptári naponként. A késedelem maximum mértéke a vázlatterv elkészítése esetében 10 naptári nap, az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése esetében 15 naptári nap, a kiviteli tervdokumentáció elkészítése esetében 15 naptári nap. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő - a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér: a vázlatterv elkészítése esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 10%-a az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 15 %-a, a kiviteli tervdokumentáció esetében a meghiúsulással érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 30 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 3 %-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/10/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/10/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.

2. Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.

3. Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.

4. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

8. Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.

9. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).

11. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

16. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

17. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

18. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.

Folytatás a III.1. 2) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/08/2021